PGP MEM punkt odbioruMystery-Mail-Box-

http://prawo.rp.pl/artykul/757706,1075982-Listonosze-przestaja-dostarczac-przesylki-sadowe.html

Od dnia 1 stycznia 2013 r. doręczeniami przesyłek z sądów i prokuratur w całej Polsce zamiast Poczty Polskiej – zajmuje się PGP.

Polska Grupa Pocztowa: http://www.pgpsa.pl/

Udziałowcem – jedynym – jest sp. z o.o. z Cypru.

http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Polska,Grupa,Pocztowa,Warszawa,Raport,biznesowy,KRS,0000259501.html

PGP screen z monitora

Rzeczpospolita donosi:

„Od 1 stycznia przesyłka nie będzie jednak czekała już na poczcie, ale w placówce PGP   lub jej podwykonawców: spółki InPostem (operatora pocztowego) bądź w kiosku Ruchu,   z którymi PGP podpisała stosowane umowy.

Dawid Studencki z Centrum Zakupów dla Sądownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości wskazuje, że kontrakt gwarantuje niezbyt dużą odległość do takiej placówki, także na terenach wiejskich.”

http://prawo.rp.pl/artykul/757706,1075982-Listonosze-przestaja-dostarczac-przesylki-sadowe.html

Nie jest to prawdą.

Na terenach wiejskich do dnia 3 stycznia 2013 r. grupa PGP  punktów odbioru przesyłek nie wskazała. Niektóre tylko wsie posiadają wskazany punkt. Na Kaszubach bez placówki jest np. Kierzkowo. Na lubelszczyźnie choćby Kamionka.

Nieprawdą jest także, że przesyłki będą czekać w placówce PGP, spółce InPost czy w kiosku Ruchu.

Punkty, które PGP wskazało jako miejsca odbioru to: sklepy wędkarskie, rybne, monopolowe, zakłady pogrzebowe, domy weselne, pośrednicy finansowi i ubezpieczeniowi, stacje CPN, sklepy spożywcze, salony urody, punkty xero, zakłady fotograficzne, SKOK Stefczyka itd. itp. Są też kioski. Nie tylko Ruchu, otwarte w przeróżnych godzinach, czasami zamknięte. Żadna z  osób pracujących w salonie urody, na CPN, w kiosku, sklepie spożywczym, czy pośrednicy ubezpieczeniowi i kredytowi w rozumieniu prawa NIE SĄ i nie nabędą na mocy pełnomocnictwa udzielonego im przez PGP statusu „urzędnika pocztowego”.

A tylko taki urzędnik posiada kompetencje do legitymowania osoby odbierającej przesyłkę awizowaną.

Prawo do legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości wynika z przepisów regulujących działalność właściwych organów. Prawo to posiadają policjanci, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, strażnicy gminni (miejscy), funkcjonariusze Straży Granicznej, a także inni przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej. Ponadto, okazania dowodu osobistego w celu ustalenia tożsamości osoby mogą żądać przedstawiciele instytucji (np. urzędnik bankowy, pracownik poczty, kontroler komunikacji miejskiej).

(analogiczne stanowisko w artykule: http://fundacja.lexnostra.pl/index.php/wiadomosci/aktualnosci/229-kioskarka-prawde-powie-skandaliczna-rewolucja-w-przesylkach-sadowych)

Tymczasem z regulaminu PGP wynika: par. 14 pkt 7 i nast.

„7. Wydanie przesyłki rejestrowanej Adresatowi, przedstawicielowi ustawowemu, pełnomocnikowi oraz osobie upoważnionej przez Adresata w wyznaczonych Punktach Odbioru Korespondencji następuje po ustaleniu tożsamości osoby odbierającej przesyłkę rejestrowaną – Wzór pełnomocnictw stanowią Załączniki nr 3 i 4.
8. Adresat lub osoba uprawniona do odbioru przesyłki rejestrowanej ma obowiązek na żądanie kuriera wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem, chyba że soba o której wyżej mowa jest mu osobiście znana.
9. W przypadku odbioru przesyłek rejestrowanych w Punkcie dbioru Korespondencji zawsze wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości.”

Ochrona naszych danych osobowych oraz dokumentów przed dostępem przypadkowych i nieupoważnionych osób – konkuruje więc w tym momencie z prawem do odbioru przesyłki.

Z czegoś zrezygnować musimy.

Problem tkwi także w tym, że adwokaci wykonują nienormowany czas pracy. Z sądu wychodzą zazwyczaj po godz. 15. Większość punktów wskazanych przez PGP czynna jest akurat w godzinach, kiedy adwokaci wykonują obowiązki służbowe na salach rozpraw. W weekendy część punktów jest zamknięta na głucho.

Pod znakiem zapytania stoi w tym momencie prestiż sądów i prokuratur doręczających wezwania i orzeczenia w sklepach mięsnych, salonach fryzjerskich, na stacjach CPN i w agencjach towarzyskich.

A co się stanie jeżeli sąd lub prokuratura pomyli kod pocztowy ? Albo skieruje wezwanie do świadka lub do oskarżonego z Kierzkowa lub Kamionki ?

Odpowiada na to pytanie regulamin PGP:

Paragraf 6:

pkt. „2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie przesyłki w przypadku wskazania przez nadawcę na stronie adresowej przesyłki miejscowości, w której Operator nie dokonuje doręczeń.
3. Przesyłki, o których mowa w ust. 2 będą zwracane do nadawcy na jego koszt. Jeżeli zwrócenie przesyłki do nadawcy nie będzie możliwe z powodu braku lub błędnego adresu nadawcy, to będzie ona kierowana do Warszawskiego Oddziału, jako przesyłka niedoręczalna, tj. taka której nie można doręczyć adresatowi i zwrócić nadawcy (art. 33 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe z 23 listopada 2012 roku)”

Doskonale, prawda ?

PGP będzie dokonywało doręczeń za granicę ? Czy sądy będą musiały korzystać z usług 2 operatorów pocztowych ? W tym momencie gowinowskie „oszczędności” stopnieją niczym sopel lodu.

Nie wiadomo ilu kurierów zatrudniło PGP. Na jakie umowy ci ludzie zostali zatrudnieni, czy zostali przeszkoleni w zakresie przepisów regulujących doręczenia zgodnie z przepisami k.p.c. i k.p.k.

I skąd nagle wzięło się to PGP jako doręczyciel sądów i prokuratur.

Otóż Jarosław Gowin – filozof i były Minister Sprawiedliwości w ramach reform wymiaru sprawiedliwości wykreował twór Centrum Zakupów dla Sądownictwa, usytuowany przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie. http://polska.newsweek.pl/gowin–centrum-zakupow-dla-sadownictwa-przynosi-oszczednosci,99164,1,1.html

Głównym i jedynym kryterium w przetargu przez ów gowinowski twór organizowanym było kryterium ceny.

http://www.czdsigb.gov.pl/attachments/article/16/SIWZ.pdf

Cytat z SIWZu

„ROZDZIAŁ XII Kryteria wyboru oferty
1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1) Jedynym kryterium wyboru ofert jest cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2) Znaczenie kryterium – 100 %
3) Za najkorzystniejszą oferty zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
4) Punkty zostaną obliczone wg. wzoru:
Cena najniższa / cena badana x 100 = ilość uzyskanych punktów
(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)”

PGP wygrało dzięki zmianie warunków przetargu: http://rynek-pocztowy.pl/wiadomosci/poczta/964-pgp-wygrala-przetarg

Hm. Z konsekwentnego orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych wynika, że potwierdzenie odbioru przesyłki opatrzone pieczęcią – stemplem pocztowym – jest dokumentem urzędowym. To ten właśnie dokument z datą pewną w rozumieniu k.c. odbioru przesyłki jest początkiem biegu terminów procesowych, np. do wniesienia apelacji.

Nie będzie dokumentem urzędowym pieczątka sklepu mięsnego przyłożona na potwierdzeniu położonym na  rozbieranej na ladzie tuszy wieprzowej z zygzaczkiem pani Leokadii podpisującej się za umocowaną przez PGP panią Wasię, która akurat chora jest.

Zgodnie z art. 7 prawa pocztowego PGP ma obowiązek zapewnić warunki do przestrzegania tajemnicy pocztowej, o której mowa w art. 41 ustawy prawo pocztowe.

Jak pani Wasia zabezpieczy dane adresatów w sklepie mięsnym gdzie wije się kolejka ? Albo pan Mietek na CPN-ie ? O salonie fryzjerskim i agencji towarzyskiej nie wpominając ?

PGP przeszkoliło te osoby ?

Z jakich tematów, gdzie i kiedy ?

Kto prowadził te szkolenia ?

PGP w ogóle sprawdziło warunki lokalowe i faktycznie wykonywaną działność przez firmy, w których z kimś się umówiło na punkt odbiorczy korespondencji ?

Jakim w góle cudem spółka będącą własnością cypryjskiej, dwuosobowej sp. z o.o., bez jakiejkolwiek infrastruktury zapewniającej ludziom odebranie poczty, bez przeszkolonych, zatrudnionych kurierów, bez rekomendacji z analogicznych zleceń, bez doświadczenia w tak wielkich przedsięwzięciach – mogła wygrać taki przetarg ?

Czy ta oszczędność 84 mln nie odbije się przypadkiem czkawką i nie wygeneruje wyższych od zysków strat ?

Czy ktoś przypadkiem nie dążył przy tym przetargu do spowodowania upadku Poczty Polskiej i konieczności jej sprywatyzowania i zbycia za bezcen akcji ?

Które oczywiście krewni i znajomi królika natychmiast nabędą po najniższym kursie gdy tylko owo „doręczanie” przez PGP wyjdzie wszystkim bokiem i całkowicie sparaliżuje sądownictwo, albo gdy następny przetarg wygra nowa, lepsza, prywatna już Poczta Polska.

PGP zgodnie z art. 41 prawa pocztowego jako operator pocztowy jest obowiązany do zachowania należytej staranności w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi przy zabezpieczaniu urządzeń i obiektów wykorzystywanych przy świadczeniu usług pocztowych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem tajemnicy pocztowej.

Jak zabezpieczył kioski, salony fryzjerskie, sklepy mięsne i CPN-y ?

W przesyłkach znajdować się będą przecież akta. Często spraw toczących się z wyłączeniem jawności i wielotomowych.

Kiosk i CPN czy mięsny posiadają magazyn na bezpieczne składowanie takich przesyłek ? Really ?

Wątpliwości rodzących się wobec ujawnionej w dniu 2 stycznia 2013 r. przez PGP praktyki doręczeń i punktów doręczeń w świetle prawa pocztowego jest o wiele więcej.
Póki co – wszystkich czeka gorączkowe odwiedzanie kiosków, sklepów, salonów fryzjerskich i CPN-ów w poszukiwaniu zaginionego „wyroku z uzasem”.

Motto: „Nie pytaj co Twoje państwo może zrobić dla Ciebie. Zapytaj, czy mogłoby tego NIE robić”.

Artykuły powiązane:

https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/04/polska-grupa-pocztowa-w-sklepach-rybnych-monopolowych-na-cpn-w-zakladach-pogrzebowych-i-domach-weselnych-komentarze/

Memy: https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/09/loza-szydercow/

Nowe doniesienia z rybnego frontu: https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/10/pgp-nowe-doniesienia-z-rybnego-frontu-poczta-polska-zaskarzyla-wyrok/

Artykuły o PGP:

https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/20/internet-wre-o-pgp/

https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/19/ue-nie-wymusila-pgp/

https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/03/nowe-doreczenia-czyli-wezwanie-z-sadu-i-wyrok-z-uzasem-na-cpn/

https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/04/polska-grupa-pocztowa-w-sklepach-rybnych-monopolowych-na-cpn-w-zakladach-pogrzebowych-i-domach-weselnych-komentarze/

https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/10/pgp-nowe-doniesienia-z-rybnego-frontu-poczta-polska-zaskarzyla-wyrok/

https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/13/powtarzamy-pytania-w-sprawie-doreczen-pgp/

https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/10/waclaw-jarzabek-pyta-pgp-o-giodo-7-tys-placowek-i-cypr/

https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/13/o-braku-rewolucyjnej-czujnosci-poczty-polskiej/

https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/12/takie-tam-wycieczki-po-krs-od-gww-legal-do-inpost-i-z-powrotem/