Che Guewara

O braku rewolucyjnej czujności Poczty Polskiej…

Każda rewolucja rządzi się własnymi prawami. Wiemy to z historii bogatej w przeróżne rewolucje.

Mnie wpajano, że znajomość zaszłości powoduje, że nie popełnimy błędów z przeszłości. Niestety, nie wszyscy to wiedzą lub chcą wiedzieć.

Rewolucja w usługach pocztowych zaczęła się z początkiem stycznia 2013 roku. Tak, tak drogi Czytelniku, nie pomyliłem się, nie w styczniu 2014 roku, kiedy na własnej skórze przekonaliśmy się o tym, że Poczta Polska nie będzie dostarczać przesyłek z sądu i prokuratur. Chodzi bowiem o to, że doszło wtedy do uwolnienia szeroko pojętego rynku usług pocztowych, czego odzwierciedleniem były zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, kodeksie postępowania karnego i kodeksie postępowania administracyjnego (zobacz: ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 – zwana dalej „kpa”), sądowoadministracyjnej (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.), karnej (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego – Dz. U.z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z późn. zm. – zwana dalej „kpk”), cywilnej (ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm. – zwana dalej „kpc”) oraz postępowania w sprawach o wykroczenia (ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia – tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 395 z późn. zm. – zwana dalej „kpw”)). Jak zwykle w kosmetyce przepisów chodzi o zmianę terminologiczną i wprowadzenie pojęcia „operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe”, zamiast pojęcia „operatora publicznego lub innego operatora pocztowego…”.

W tej rewolucji Poczta Polska, czy tego chciała, czy nie chciała stała się „głównym rozgrywającym”, używając terminologii rewolucyjnej była takim El Comandante (celowo nie używam dyktator, bo postępowanie rzeczonej Poczty Polskiej kłóci mi się z dyktowaniem komukolwiek warunków).

Ciekawi mnie czy zdawała sobie z tego sprawę, bowiem posiadając przymiot monopolisty, rozwiniętą sieć palcówek, zespół i doświadczenie była szychą! Powiem więcej był to rewolucyjny obowiązek pilnować tego, co miała i odpowiednio reagować, aby utrzymać ten status.

I co zrobił nasz El Comandante? A no nic! Co więcej oddał swoje przywództwo i to bez walki. Obecne próby odzyskania tej pozycji to wołanie na puszczy i strata czasu!!

Ogłoszony przetarg przez gowinowską instytucję, której skrót CZdS, brzmi bardzo znajomo, przynajmniej dla znawców tematyki rewolucyjnej, był najbardziej konkurencyjnym z konkurencyjnych, a więc nieograniczony. Wypada pochwalić takie założenie jednakże, jak zwykle – decydują szczegóły i detale.

W tym przetargu naszemu El Comandante zabrakło wyczucia i odrobiny przewidywania, co przełożyło się na niedopilnowanie własnych interesów. Po trosze pewnie przez pychę, po trosze przez niedopatrzenie.

Nie chodzi przy tym o to, czy nasz El Comandante może wystawiać potwierdzenie nadania, będące w istocie dokumentem urzędowym, bo jako jedyny może i CZdS wykazując nadmierną gorliwość dla lepszej sprawy umieściło taki zapis. Notabene wbrew powszechnie obowiązującym przepisom przytoczonym powyżej, które regulowały zasady doręczania przesyłek w poszczególnych procedurach. Dla tych wszystkich, którzy myślą, że wyrok KIO jest błędny – uprzejmie wyjaśniam – jest poprawny i zgodny z tymi przepisami, które zagadnienie doręczeń regulują. Zresztą nie mógł być inny, albowiem wpisanie tego warunku do SIWZ wycinało w pień konkurencję!

Jak to mówią: pies jest pogrzebany gdzie indziej w dokumentacji przetargowej.

Każdy, kto widział Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (potocznie zwaną SIWZ) doskonale wie, że podmiot organizujący przetarg (znienawidzone CZdS) musi określić warunki wykonania zamówienia i wskazać jak zamierza sprawdzić potencjał techniczny i możliwość wykonania zamówienia przez wykonawcę. Uwzględniając specyfikę usług pocztowych CZdS określiło oto taki warunek:

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego przedłożyć należy oświadczenie Wykonawcy, w którym stwierdza, iż:

  1. Posiada on co najmniej po jednej placówce pocztowej, licząc średnio w skali kraju, przypadającej na 6000 mieszkańców na terenie gmin miejskich i gmin miejsko – wiejskich.

  2. Posiada on co najmniej jedną placówkę pocztową, licząc średnio w skali kraju, przypadającą na 85 km2 powierzchni w gminach wiejskich.

  3. W każdej gminie posiada co najmniej jedną stałą placówkę pocztową.

  4. Wskazane w lit. a-c placówki pocztowe czynne będą we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem sobót, co najmniej 5 dni w tygodniu, a jeżeli w tygodniu przypada dzień ustawowo wolny od pracy, liczba ta może być odpowiednio niższa,

zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ.

Załącznik nr 10 dumnie brzmi:

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH ORAZ ZWROTU PRZESYŁEK NIEDORĘCZONYCH.

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani, reprezentując Wykonawcę:

…………………………………………………………………………………………………………………….

/nazwa Wykonawcy/

oświadczamy, iż:

  1. Posiadamy co najmniej po jednej placówce pocztowej, licząc średnio w skali kraju, przypadającej na 6000 mieszkańców na terenie gmin miejskich i gmin miejsko – wiejskich.

  2. Posiadamy co najmniej jedną placówkę pocztową, licząc średnio w skali kraju, przypadającą na 85 km2 powierzchni w gminach wiejskich.

  3. W każdej gminie posiadamy co najmniej jedną stałą placówkę pocztową.

  4. Wskazane w lit. a-c placówki pocztowe czynne będą we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem sobót, co najmniej 5 dni w tygodniu, a jeżeli w tygodniu przypada dzień ustawowo wolny od pracy, liczba ta może być odpowiednio niższa,

Analiza powyższego prowadzi do wniosku, iż CZdS prowadząc postępowanie oparło się na zwykłym oświadczeniu o tym, że wykonawca posiada placówki pocztowe zgodnie z przyjętymi założeniami, bez jakiejkolwiek weryfikacji, np. poprzez przedstawienie załącznika z wykazem przedmiotowych placówek. A obowiązek przedstawienie takiego wykazu wręcz nasuwa się jak oczywista oczywistość.

Rewolucyjna czujność naszego El Comandante, a właściwie brak tej czujności doprowadziło do tego, że mała firemka wygrywa przetarg wart 0,5 mld!! Trudno zrozumieć, czemu Poczta Polska angażowała się w walkę z firmą aspirująca do przejęcia roli El Comandante – InPost, i broniąc jak Częstochowy czegoś, co zostało zmienione prawie rok temu i nie da się tego obronić, żadnymi środkami.

Dlaczego na etapie publikacji SIWZ nie skarżyła Załącznika 10 do SIWZ i nie zażądała wprowadzenia do jego treści prostego wykazu placówek pocztowych, jakie posiada wykonawca, ale w ramach wykazania potencjału infrastruktury wykonawcy.

Ale, ale firma InPost wykazała się czujnością i zaskarżyła ów warunek przedstawiony powyżej, twierdząc, iż ogranicza to konkurencję. Tym samym przewidując, iż ten warunek był dla niej zagrożeniem, już na wczesnym etapie postępowania.

Jest jeszcze jeden ciekawy fragment SIWZ, traktujący po części o obecnej sytuacji, aczkolwiek nieodnoszący się do warunków formalnych, których spełnienie ma stworzyć potencjalną możliwość zrealizowania zamówienia, a do kwestii realizacji zamówienia:

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy.”

Oczywiści nie wiem co zawierała oferta zwycięży, nie mniej jednak poniżej rzut firm, które w Płocku wykonują to zadanie:

Płock

Jak widać z powyższego są tu: sklepy, agencje, Ruch, Stefczyk, a na wioskach i małych miejscowościach sklepy spożywcze, żelazne i przemysłowe, wędkarskie i diabli raczą wiedzieć jakie jeszcze (nie muszę chyba tego wklejać).

Czy nasz „wygrany” dostarczył takie oświadczania?

Czy na etapie składania oferty te oświadczenia były?

Jednak nasz El Comandante nie składa broni: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/769651,przesylki-sadowe-poczta-polska-wciaz-walczy-z-pgp.html!

Brawo i popieram, tylko jak rozumiem zaskarżyli rozstrzygnięcie KIO, wykładając opłatę na okrągłą sumkę z sześcioma zerami. Jeśli to prawda szkoda się o tym rozpisywać.

Kończąc te rozważania poniżej prezentuje ciekawy fragment z uzasadnienia KIO z dnia 07 października 2013 roku sygn. akt: 2184/13, odnoszący się do zaskarżonej części SIWZ odnośnie wykazania przez wykonawcę placówek pocztowych stosownie do ilości ludności i wielkości obszaru:

Jedynie na marginesie wskazać należy, iż w obecnych realiach ekonomicznych, biorąc pod uwagę nadwyżkę podaży nad popytem na rynku najmu nieruchomości, zorganizowanie sieci placówek pocztowych przez wykonawcę nie powinno stanowić trudnego do spełnienia wyzwania dla profesjonalnego przedsiębiorcy. Jeżeli bowiem pozostali wykonawcy chcą konkurować na rynku z operatorem wyznaczonym, którym jest obecnie Poczta Polska S. A., winni ponieść koszty celem nadania świadczonym przez siebie usługom analogicznego standardu gwarantującego należyte spełnienie uzasadnionych wymagań podmiotu zamawiającego. Wszakże sam Odwołujący w treści uzasadnienia podniesionych zarzutów odnosił się w szerokim spectrum do istniejących realiów rynkowych, konkurencji na rynku pocztowym i jego liberalizacji”.

A jak to wygląda w naszej rzeczywistości, wszyscy wiemy, zaś samo organizowanie palcówek pocztowych po wygranej, nie wymaga szerszego komentarza.

Rewolucja ma to do siebie, że przynosi zmiany, czasem lepsze, czasem gorsze. Wypada nam się przystosować do tego co jest, bo zmiany raczej nie będzie. W naszym narodzie małostkowość, pycha i buta pokutuje w takich przypadkach. Ciągle powtarzamy grzechy naszych przodków, bo nie uczymy się na ich błędach.

Oczekując na kolejną przesyłkę z sądu, z nadzieją oczekuję na zmianę tej tendencji……

D. R.

Artykuły o PGP:

https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/20/internet-wre-o-pgp/

https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/19/ue-nie-wymusila-pgp/

https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/03/nowe-doreczenia-czyli-wezwanie-z-sadu-i-wyrok-z-uzasem-na-cpn/

https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/04/polska-grupa-pocztowa-w-sklepach-rybnych-monopolowych-na-cpn-w-zakladach-pogrzebowych-i-domach-weselnych-komentarze/

https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/10/pgp-nowe-doniesienia-z-rybnego-frontu-poczta-polska-zaskarzyla-wyrok/

https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/13/powtarzamy-pytania-w-sprawie-doreczen-pgp/

https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/10/waclaw-jarzabek-pyta-pgp-o-giodo-7-tys-placowek-i-cypr/

https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/13/o-braku-rewolucyjnej-czujnosci-poczty-polskiej/

https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/12/takie-tam-wycieczki-po-krs-od-gww-legal-do-inpost-i-z-powrotem/