Rządowy projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – czyli jak budować totalitaryzm

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/201191/201199/201200/dokument100956.pdf

Projekt rządowy – w sprytny sposób przećwiczony na „ustawie o bestiach” która toczy się na podst. przepisów k.p.c. celem uniknięcia zarzutów podwójnego karania za ten sam czyn – rozszerzający krąg osób które mogą być uznane za uzależnione lub – uwaga „zagrożone uzależnieniem” (ciekawa definicja pozwalająca na wykorzystanie p-ko osobom władzy niewygodnym).
Ale jest tu lepszy pomysł na zbudowanie podwalin systemu totalirnego.
Przy Ministerstwie Sprawiedliwości ma powstać w nowej jakości z uwagi na zmianę zakresu obowiązków stricte już polityczny twór, Biuro d/s Przeciwdziałania Narkomanii (powołane przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w 1993 r.) – któremu lekarze i psycholodzy będa mieli obowiązek raportować o osobach zgłaszających się z problemami dotyczącymi używania środków odurzających, substancji psychotropowych czy środków psychoaktywnych. Nie, nie tylko o osobach uzależnionych także o osobach „zagrożonych uzależnieniem” zgodnie z definicją:

osoba zagrożona uzależnieniem:
– osoba, u której zespół zjawisk psychicznych i oddziaływań środowiskowych stwarza duże prawdopodobieństwo powstania uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych, albo
– osoba sporadycznie używającą środków odurzających lub substancji psychotropowych, lub nowych substancji psychoaktywnych;

Cytat z projektu:

ust. 6b i 7 otrzymują brzmienie:

6b. Podmiot leczniczy prowadzący leczenie substytucyjne jest obowiązany do niezwłocznego przekazywania Biuru informacji o zakwalifikowaniu, wyłączeniu lub zakończeniu udziału pacjenta w programie realizującym takie leczenie.

7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania przy leczeniu substytucyjnym, szczegółowe warunki, jakie powinien spełniać podmiot leczniczy prowadzący leczenie substytucyjne, oraz szczegółowy sposób gromadzenia, przechowywania i przekazywania informacji, o których mowa w ust. 6b, mając na względzie dobro osób uzależnionych, w tym potrzebę zachowania anonimowości osób umieszczanych w Centralnym Wykazie Osób Objętych Leczeniem Substytucyjnym.” 😉

w art. 24b:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmioty lecznicze prowadzące leczenie lub rehabilitację osób uzależnionych są obowiązane do współpracy z Biurem, a w szczególności do gromadzenia i przekazywania Biuru informacji na temat osób zgłaszających się do leczenia z powodu używania środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych.

 

Totalna kontrola ze strony politycznych struktur na pewno pozytywnie na wszystkich „uzależnionych” i „zagrożonych uzależnieniem” wpłynie.

Dzięki temu władze będą dysponowały danymi osób, do których można w dowolnej chwili zrobić wjazd na chatę celem poprawienia statystyk wymiaru sprawiedliwości. Osoby te de facto będą poddane kontroli i monitoringowi państwowemu. Generalnie – sporo jest „smaczków” w projekcie – polecam lekturę z uwazględnieniem proponowanej nowej definicji „ziela konopi innych niż włókniste”.

„Ustawa o bestiach” została po 25 latach bezczynności uchwalona w tempie ekspresowym w celu wyeliminowania jednego człowieka. Jaką kompromitacją stało się zachowanie władz – wiemy wszyscy

Trynkiewicz w celi znalezionoLink do obrazka: KLIK

To niby nic nowego bo ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii już posiada analogiczne rozwiązania – a są głosy, że  projekt wcale nie jest taki zły tylko nie wolno o tym pisać bo zaraz go „poprawią” 😉
Ewidentnie jednak zniechęca osoby mające problem z używaniem środków odurzających, psychoaktywnych i  zastępczych – do zgłaszania się do specjalistów i poddawania terapii.
Jakakolwiek polityczna władza nie powinna mieć dostępu do danych osobowych tych osób.

Bo w jakim celu ?

Dla statystyk wystarczą liczby !

Zbliżają się wybory.

Łatwo więc skojarzyć fakty i domyślić się KOGO rząd chce wyeliminować z ewentualnej konkurencji po stołki.

Projektu nie ma stronach Sejmu RP.

Znajduje się tylko na stronie Rządowe Centrum Legislacyjny: http://legislacja.rcl.gov.pl/i

Nikt podpisem pochwalić się autorstwem projektu nowelizacji nie raczył.

A szkoda. Dane osób odpowiedzialnych za projekt i opiekuna projektu są na str. 81.

Mamy też „nową lepszą” definicję ziela konopi innych niż włókniste:

pkt 37 otrzymuje brzmienie:

„37) ziele konopi innych niż włókniste
„każdą naziemną część rośliny konopi (pojedynczą lub w mieszaninie) z wyłączeniem nasion, zawierającą powyżej 0,20% sumy delta-9-tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego (kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego)”
LUB W MIESZANINIE – zmieszajcie z tytoniem:
tytoń + elementy ziela konopi = ziele konopi innych niż włókniste.
Dotychczas była waga netto i brutto. Waga netto oznaczała wagę czystego – oddzielonego z mieszaniny środka odurzającego.
Teraz będzie to waga razem z substancją, z którą susz został wymieszany, czy to będzie tytoń czy herbata, nieważne, ponieważ przepis mówi o MIESZANINIE.
I w ten sposób mamy „znaczną ilość” a nie mamy „ilości nieznacznej”.
I po co wartości graniczne? 😀

Z komentarzy na grupie z facebooka Polska Palestra:

nowelizacja ust narkomanii komenty z fb

Fragmenty projektu nowelizacji szczególnie ciekawe:

pkt 37 otrzymuje brzmienie:

37) ziele konopi innych niż włókniste

każdą naziemną część rośliny konopi (pojedynczą lub w mieszaninie) z wyłączeniem nasion, zawierającą powyżej 0,20% sumy delta-9-tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego (kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego)

Z uzasadnienia projektu rozszerzającego definicję:

„Obecnie z punktu widzenia ustawy nie można uznać takiego materiału jako ziele konopi innych niż włókniste, gdyż „…zielem konopi są kwiatowe lub owocujące wierzchołki konopi, z których nie usunięto żywicy…”. Liście i łodygi brane są pod uwagę tylko wtedy, gdy nie zawiązała się wiecha, co można stwierdzić tylko dla upraw, a niemożliwe jest do rozstrzygnięcia w przypadku suszu. Należy również podkreślić, że w chwili obecnej liście i łodygi konopi zawierają znaczne ilości THC i są stosowane jako środek odurzający, nie ma więc powodu, aby je wyłączać z kontroli. Dodatkowy problem powstaje, gdy materiał dowodowy jest w postaci zmielonej, zawierający powyżej 0.2% THC, gdzie także nie można jednoznacznie określić z jakich części rośliny pochodzi i w związku z tym nie podlega obecnej ustawie. Nowa definicja pozwoli jednoznacznie określić ten środek odurzający, bez względu na część rośliny, którą się bierze pod uwagę przy jej analizie.”

6) w rozdziale 2 po art. 18 dodaje się art. 18a

18c w brzmieniu:

Art. 18a. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia powołuje Zespół do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawach oceny potencjalnych zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi oraz społecznej szkodliwościwynikających z używania substancji, co do których istnieje podejrzenie, że działają na ośrodkowy układ nerwowy,w szczególności niebędących nową substancją psychoaktywną ale wykazujących działanie na ośrodkowy układ nerwowy.

3. Członkami Zespołu są specjaliści w zakresie spraw, o których mowa w ust. 2, posiadający wiedzę co najmniej w jednej z dziedzin:

1) nauki chemiczne;

2) farmakologia;

3) toksykologia kliniczna;

4) toksykologia analityczna;

5) psychiatria;

6) nauki społeczne;

7) nauki prawne.

4. W skład Zespołu wchodzą:

1) członkowie powołani przez ministra właściwego do spraw zdrowia , w tym przewodniczący i zastępca przewodniczącego;

2) członkowie powołani przez ministra właściwego do spraw zdrowia na wniosek:

a) Ministra Sprawiedliwości,

b) Ministra Obrony Narodowej,

c) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

d) ministra właściwego do spraw gospodarki,

e) Szefa Służby Celnej.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje członków Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek organu, który wnioskował o powołanie danego członka Zespołu.

6. Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Główny Inspektorat Sanitarny.

7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze zarządzenia, regulamin organizacyjny Zespołu, biorąc pod uwagę jego zadania oraz skład osobowy.

Art. 18b. 1. Do zadań Zespołu należy:

1) ocena potencjalnych zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi oraz społecznej szkodliwości wynikających z używania substancji, co do których istnieje podejrzenie, że działają na ośrodkowy układ nerwowy;

2) ocena substancji niebędących nową substancją psychoaktywną ale wykazujących działanie na ośrodkowy układ nerwowy pod względem stwarzania bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi lub ich społecznej szkodliwości, uzasadniająca umieszczenie ich w wykazie nowych substancji psychoaktywnych albo środków odurzających lub substancji psychotropowych;

3) rekomendowanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia zmian w załącznikach do

ustawy i przepisach wydanych na podstawie art. 44d ust. 2.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia podaje do publicznej wiadomości za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej oceny i rekomendacje Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.

Art. 18

c. 1. Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.

  1. Członkom zespołu przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych na podstawie art. 77 Kodeksu pracy

12) w art. 24b:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Podmioty lecznicze prowadzące leczenie lub rehabilitację osób uzależnionych są obowiązane do współpracy z Biurem, a w szczególności do gromadzenia i przekazywania Biuru informacji na temat osób zgłaszających się do leczenia z powodu używania środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych.

(chodzi o Biuro z art. 6 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – czyli o Krajowe Biura d/s Przeciwdziałania Narkomanii powołane przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w 1993 r.)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych z Biurem, sposób gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, o których mowa w ust. 1, tryb ich przekazywania oraz wzór indywidualnego kwestionariusza sprawozdawczego osoby zgłaszającej się do leczenia z powodu używania środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych,

z uwzględnieniem konieczności ochrony prywatności osób, o których mowa w ust. 1.

ust. 6b i 7 otrzymują brzmienie:

6b. Podmiot leczniczy prowadzący leczenie substytucyjne jest obowiązany do niezwłocznego przekazywania Biuru informacji o zakwalifikowaniu, wyłączeniu lub zakończeniu udziału pacjenta w programie realizującym takie leczenie.

7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania przy leczeniu substytucyjnym, szczegółowe warunki, jakie powinien spełniać podmiot leczniczy prowadzący leczenie substytucyjne, oraz szczegółowy sposób gromadzenia, przechowywania i przekazywania informacji, o których mowa w ust. 6b, mając na względzie dobro osób uzależnionych, w tym potrzebę zachowania anonimowości osób umieszczanych w Centralnym Wykazie Osób Objętych Leczeniem Substytucyjnym.

Opiekun projektu i osoba odpowiedzialna:

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące: Ministerstwo Zdrowia;
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu: Igor Radziewicz-Winnicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu: Aleksandra Umińska, tel. 53 00 393, a.uminska@mz.gov.pl

polaki cebulakiEDIT 1. III. 2014 r.:

Prof. Monika Płatek komentuje projekt:

http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20140228/platek-potepienie-niewiele-ma-wspolnego-z-profilaktyka