Turbodymoadwokat

 

Ubogaceni intelektualnie nauką płynącą z apelu Komisji Etyki Zawodowej oraz Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej oraz recypując wprost do własnych płatów skroniowych kory mózgowej kresomózgowia zasadę wynikającą z wymienionego apelu, że im ważniejsza kwestia – tym dłuższe muszą być zdania nadziane słownictwem zawodowym i ze słownika wyrazów obcych obficiej niźli pierogi ruskie serem (vide: http://www.prawnik.pl/wiadomosci/adwokaci/artykuly/798837,apel-komisji-nra-duzo-bardziej-zawily-niz-konstytucja.html) – poniżej przedstawiamy apel własny:

 

 

Szanowni Państwo,

 

Grupa adwokatów, wiecznie narzekająca w wąskim gronie, analizując styl, formę i treść apelu Komisji Etyki Zawodowej oraz Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej, opublikowanego na stronie internetowej Adwokatury Polskiej, o łatwym do zapamiętania adresie www.adwokatura.pl, w dniu 19 maja roku bieżącego, zawierającego ocenę wypowiedzi Koleżanek i Kolegów Adwokatów w sprawach wywołujących szczególne zainteresowanie społeczne i mając na względzie zasady etyki i deontologii zawodowej, i nie chcąc ich w najmniejszym stopniu naruszyć, zwraca uwagę na zbyteczność kierowania takiego apelu do Koleżanek i Kolegów Adwokatów, a w jego miejsce na nieodzowność, a wręcz konieczność wystosowania stosownych apeli do środowiska innych uczestników Wymiaru Sprawiedliwości, którego część tworzą również Koleżanki i Koledzy Adwokaci, o zachowanie nie tylko umiaru w wypowiedziach, ale jednocześnie o nienadużywanie pozycji władzy, jaka została niektórym z tych uczestników przyznana stosownymi przepisami rangi ustawowej i poszanowania w swoich wypowiedziach oraz działaniach Koleżanek i Kolegów Adwokatów oraz ich praw.

Wyrażamy ogromne zatroskanie, aby wypowiedzi i działania innych uczestników Wymiaru Sprawiedliwości odpowiadały najwyższym standardom etycznym i mamy nadzieję, że w najmniejszym nawet stopniu uczestnicy ci nie będą podejmowali prób jakiejkolwiek ingerencji w niezależność Koleżanek i Kolegów Adwokatów, a tym bardziej nie będą, z naruszeniem obowiązującego prawa, ale też zasad współpracy i pokojowego współistnienia, podejmować działań naruszających tak fundamentalne zasady, jak ochrona tajemnicy adwokackiej, która może być naruszana między innymi poprzez bezprawnie podejmowane próby przesłuchania adwokatów w charakterze świadków na okoliczności objęte tą tajemnicą, czy też stosowanie podsłuchów rozmów adwokatów z ich klientami, co ma miejsce z rażącym pogwałceniem wspomnianej powyżej zasady.

Kolejnym, ale nie mniej ważnym oraz niebezpiecznym zjawiskiem, jakie zauważamy u innych uczestników Wymiaru Sprawiedliwości, aniżeli Koleżanki i Koledzy Adwokaci, jest niehonorowanie zasad humanitaryzmu i praw człowieka w stosunku do osoby adwokata, który przecież również jest człowiekiem i tak samo, jak inni uczestnicy Wymiaru Sprawiedliwości, przysługują mu konstytucyjne oraz zagwarantowane konwencjami międzynarodowymi prawo do ochrony zdrowia, w tym między innymi prawo do korzystania z koniecznego zwolnienia lekarskiego w okresie choroby, czy prawo do korzystania z urlopu wypoczynkowego, prawo do poszanowania życia rodzinnego, w tym prawo do prokreacji oraz urodzenia dziecka, co może wiązać się z krótkotrwałą niemożnością stawiennictwa i uczestniczenia w rozprawach, które to prawa są naruszane przez prezentowanie całkowicie odhumanizowanej postawy niektórych przedstawicieli Wymiaru Sprawiedliwości w stosunku do Koleżanek i Kolegów Adwokatów, przy jednoczesnym przestrzeganiu aby prawa te, w znacznie większym wymiarze, niż korzystają z nich Koleżanki i Koledzy Adwokaci, były zagwarantowane osobom prezentującym tę niegodną Wymiaru Sprawiedliwości postawę.

Pamiętając, że znaczna część innych niż adwokaci uczestników Wymiaru Sprawiedliwości zachowuje jednak standardy postępowania w stosunku do Koleżanek i Kolegów Adwokatów, że tylko i wyłącznie niechlubne wyjątki postępują w sposób, który całkowicie podważa zaufanie do Wymiaru Sprawiedliwości, mamy nadzieję, że postawa taka nie będzie powszechniała wśród tych uczestników, którzy prawa Koleżanek i Kolegów adwokatów, jako ludzi, szanują, jeśliby jednak sprawy miały przyjąć odwrotny kierunek i trafna okazałaby się obserwacja, że opisana powyżej karygodna postawa powszechniałaby wśród innych uczestników Wymiaru Sprawiedliwości, bez stosownej reakcji ze strony zarówno władz Adwokatury, jak i przedstawicieli innych uczestników Wymiaru Sprawiedliwości, to postronny obserwator mógłby dokonać niekorzystnej dla grup zawodowych innych niż adwokaci uczestników Wymiaru Sprawiedliwości oceny tego rodzaju postaw etycznych poprzez pryzmat zasady, że każda drużyna jest tak silna, jak jej najsłabsze ogniwo.

 

Turbodymoadwokat