Misja

LEX-MISJA

Raz Trybunał, co się zna na mądrej gadce

Tak powiedział pewnej młodej adwokatce:

„Obsłuż Pani budżet swą kancelaryją

Pani praca bowiem od dziś jest misyją”.

Skąd na misję wziąć? Trybunał: „Zerwać z drzewa!

Co? Waćpani się zarobków tu zachciewa?”

Baba myśli: „Jak ja w domu się pokażę,

Gdy z prawniczki mnie zrobili misjonarzem?”

Cóż ma zrobić nieszczęśliwe to niebożę,

Czy mąż zechce z misjonarzem dzielić łoże?

Pomyślało i zrobiło tak stworzenie:

W mig posłało do Warszawy zażalenie.

„Przykład misji niech nam dają mądre głowy,

Co z budżetu mają średnich pięć krajowych!”*

***

*Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym, Dz. U. Nr 102, poz. 643 ze zm.:

Art. 6.2. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego Trybunału stanowi wielokrotność podstawy ustalenia tego wynagrodzenia, z zastosowaniem mnożnika 5,0.

3. Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego Trybunału w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego […].