Home

misja

Uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku
w przedmiocie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 18 listopada 2014 r., sygn. sprawy Ts. 263/13

Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku, po zapoznaniu się z uzasadnieniem postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r. (sygn. sprawy Ts. 263/13, niepubl.), wydanego w przedmiocie odmowy nadania biegu skardze konstytucyjnej adw. M. Matusiak–Frącczak kwestionującej zgodność z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej przepisów regulujących wysokość stawek minimalnych opłat za czynności adwokackie, pragnie wyrazić swoje zaniepokojenie kierunkami argumentacji użytymi w przywołanym postanowieniu.
Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku zauważa w pierwszej kolejności, iż nie sposób podzielić wyrażonego w przywołanym judykacie poglądu wskazującego, iż ze względu na „specjalną misję społeczną” przypisaną zawodowi adwokata i radcy prawnego, jak również z uwagi na treść art. 17 Konstytucji, można wywieść obowiązek partycypowania przez samorządy prawnicze w ponoszeniu kosztów pomocy prawnej udzielanej z urzędu. Przypomnieć należy, iż wskazany przepis ustawy zasadniczej przewiduje jedynie to, że samorządy zawodowe, reprezentujące osoby zaufania publicznego, sprawują pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Ustawodawca wyraźnie przy tym określił w przepisie art. 29 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – prawo o adwokaturze (Dz. U. 1982, nr 16, poz. 124 ze zm.), iż koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ponosi wyłącznie Skarb Państwa. Finansowanie pomocy prawnej osobom, których ze względu na sytuację materialną nie stać na ponoszenie kosztów pomocy prawnej, należy zatem do obowiązków władzy publicznej i wszelkie próby przerzucania części, czy wręcz całości kosztów z tym związanych na członków samorządu adwokackiego oraz radcowskiego pozbawione są jakiejkolwiek podstawy normatywnej.
W świetle powyższego, stwierdzić należy, że próby poszukiwania przez Trybunał Konstytucyjny takich kierunków argumentacji stanowią jedynie potwierdzenie tego, na co od dłuższego czasu bezskutecznie zwracają uwagę organy samorządu adwokackiego, a mianowicie faktu, że obecne stawki minimalne opłat za czynności adwokackie, wynikające z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz. U. 2013, poz. 461 – t. j.), często nie pokrywają rzeczywistych kosztów prowadzenia spraw przez pełnomocników z urzędu, ani tym bardziej nie gwarantują otrzymania przez nich godziwego wynagrodzenia za podjęte w sprawie czynności.
Okręgowa Rada Adwokacka pragnie przy tym przypomnieć, iż z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika jednoznacznie, że koszty pomocy prawnej udzielonej z urzędu są konstytucyjnie chronionym prawem majątkowym w rozumieniu art. 64 Konstytucji RP, przysługującym pełnomocnikowi świadczącemu pomoc prawną z urzędu (por. wyrok TK z dnia 26 listopada 2013 r., SK 33/12, OTK-A 2013, nr 8, poz. 124, wyrok TK z dnia 20 listopada 2012 r., SK 20/11, OTK-A 2012, nr 9, poz. 110). Skoro zaś z mocy ust. 2 przywołanego przepisu ustawy zasadniczej wynika, że własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej, to nie można akceptować narzucania określonej grupie zawodowej sposobu wynagradzania w sposób dyskryminujący członków tej grupy zawodowej.
W ocenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, pilnej interwencji legislacyjnej wymaga nie tylko samo rozporządzenie określające wysokość stawek minimalnych opłat za czynności adwokackie, ale również przepis art. 29 ust. 2 ustawy prawo o adwokaturze, przewidujący uprawnienie Ministra Sprawiedliwości do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu przez Skarb Państwa, wydatków stanowiących podstawę ich ustalania oraz maksymalnej wysokości opłat za udzieloną pomoc. Podzielić należy w szczególności stanowisko adwokatów – autorów złożonych w tej sprawie skarg konstytucyjnych oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, interweniującego w jednej z nich, iż przepis ten w zakresie, w jakim nie zobowiązuje Ministra Sprawiedliwości do uwzględniania niezbędnego nakładu pracy i stopnia skomplikowania sprawy przy ustalaniu kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu ponoszonych przez Skarb Państwa, ani też nie zobowiązuje Ministra Sprawiedliwości do okresowej waloryzacji stawek, jest niezgodny zarówno z przepisem art. 64 ust. 1-3, jak i z przepisem art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Trudno akceptować zwłaszcza stan rzeczy, w którym stawki minimalne opłat adwokackich od 2002 r. nie zostały ani razu zwaloryzowane, pomimo ponad dwukrotnego wzrostu od tego czasu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Niskie stawki minimalne opłat za czynności adwokackie oraz brak wyraźnych wytycznych dotyczących sposobu określania przez Ministra Sprawiedliwości wysokości wynagrodzenia pełnomocników z urzędu, sankcjonuje stan rzeczy, w którym członkowie samorządu adwokackiego oraz radcowskiego zmuszani są do współfinansowania ze środków własnych pomocy prawnej świadczonej z urzędu. Powyższe godzi jednak nie tylko bezpośrednio w samorządy adwokacki oraz radcowski, ale również w osoby najuboższe, które mają prawo oczekiwać, iż to Skarb Państwa finansuje im pomoc prawną i na tej podstawie oczekują od pełnomocnika z urzędu pełnego zaangażowania w sprawę, do której został wyznaczony.

4 thoughts on “Uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku

  1. Jako czynny zawodowo sędzia zastanawiałem się nad praktycznymi konsekwencjami owego zamrożenia wynagrodzeń adwokackich. Istotnie, trudno nie zauważyć, że przestaje być – jak by to górnolotnie nie zabrzmiało – „sprawiedliwie”. Myślę, że można byłoby znaleźć w istniejących realiach normatywnych rozwiązanie, które nieco tę „sprawiedliwość” przywróci. Poniżej szablon uzasadnienia, jakie można byłoby w takiej sprawie wykorzystać.
    „Zdaniem sądu zasadne było przyznanie obrońcy wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej 150 % stawki minimalnej, tj. w maksymalnej wysokości przewidzianej dla obrońcy z urzędu (§ 19 pkt 1 rozporządzenia MS z 28 września 2002 r. – Dz.U.2013.461 – tekst jednolity). Podstawowym kryterium ustalenia wysokości wynagrodzenia należnego obrońcy wyznaczonemu z urzędu stanowi jego niezbędny nakład pracy. Miał sąd na uwadze, iż stawki wynagrodzenia minimalnego wynikające z § 14 cytowanego rozporządzenia, zostały określone ponad dekadę temu i przez cały ten okres nie były zwiększane. Nie ma żadnych podstaw, by zakładać, że wartość usług świadczonych przez obrońców z urzędu została w 2002 r. przeszacowana przez prawodawcę. Okolicznością notoryjną jest istotny spadek siły nabywczej pieniądza, jaki nastąpił pomiędzy rokiem 2002 a okresem obecnym. To zaś uprawnia do stwierdzenia, że w aktualnych realiach wysokość wynagrodzeń obrońców z urzędu jest niedoszacowana. Wystarczy zauważyć, że wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w dacie wydania rozporządzenia wynosiła 2.095,81 zł. Ostatnia opublikowana kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego wynosi natomiast obecnie 3.739,97 zł., co odpowiada około 1,8 – krotności odpowiedniej kwoty za trzeci kwartał 2002 roku. Pomiędzy rokiem 2002 a okresem obecnym nie nastąpiły istotne zmiany, które zmniejszałyby zakres niezbędnego nakładu pracy obrońcy w sprawach karnych. Kierując się tymi samymi kryteriami, jakich użył prawodawca wydając rozporządzenie z 28 września 2002 r., uznać zatem należało, że realna wartość usług świadczonych przez obrońców jest o kilkadziesiąt procent wyższa od kwot ustalonych w rozporządzeniu. Zachodziły zatem podstawy do zastosowania podwyższenia kwoty wynagrodzenia do górnej granicy przewidzianej w § 19 pkt 1 rozporządzenia. Rozstrzygnięcie takie jest niezbędne, bowiem nie tylko odpowiada obowiązującemu prawu, ale także respektuje wymogi sprawiedliwości.”

    Pozdrawiam serdecznie

  2. Pingback: Uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi | Palestra Polska

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s