misjaPublikowaliśmy już uchwałę Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku (KLIK), dzisiaj czas na uchwałę Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

UCHWAŁA

Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi

z dnia 16 grudnia 2014 r.

dotycząca pomocy prawnej z urzędu

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi wyraża swój sprzeciw wobec lekceważenia postulatów środowiska adwokackiego w sprawie dostosowania wysokości wynagrodzenia adwokata, za usługi pomocy prawnej świadczonej z urzędu, określonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, (Dz. U. 2002 Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.), do rzeczywistych kosztów tych usług i realnej ich wartości,

Utrzymywanie stawek na poziomie niezmienionym od roku 2002 r. godzi nie tylko w podstawowe zasady ochrony prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług adwokackich, ale także w interes wymiaru sprawiedliwości, gdyż pomija całkowicie czas pracy niezbędny dla zapewnienia klientom z urzędu właściwej reprezentacji oraz należytego przygotowania do obrony ich interesów w postępowaniu sądowym.

Jednocześnie Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi wyraża zaniepokojenie treścią uzasadnienia postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r., w sprawie sygn. akt Ts 263/13, dotyczącego skargi Kol. adw. Magdaleny Matusiak-Frącczak w sprawie zbadania konstytucyjności zasad ustalania wysokości wynagrodzenia za czynności adwokackie w sprawach z urzędu. Okręgowa Rada Adwokacka nie może się zgodzić z dyskryminacyjnym traktowaniem adwokatów poprzez nakładanie na nas, de facto jako publicznej daniny, obowiązku świadczenia usług prawnych z urzędu za wynagrodzeniem niższym od najniższego godzinowego wynagrodzenia za pracę, które w wielu kategoriach spraw nie pozwala nawet na pokrycie, ponoszonych przez adwokatów kosztów związanych z prowadzeniem spraw z urzędu. Pogląd Trybunału wyrażony w tej konkretnej sprawie prowadzi do faktycznego przerzucania na adwokatów całości kosztów zapewnienia obywatelom dostępu do pomocy prawnej z urzędu, które zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze winien ponosić Skarb Państwa . Nie do zaakceptowania jest także nałożenie na adwokatów obowiązku o charakterze publicznoprawnym aktem rangi rozporządzenia, co bezpośrednio narusza art. 84 i 217 Konstytucji RP.

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi przyłącza się do stanowiska wyrażonego w uchwale Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, odnoszącej się także do tego postanowienia Trybunału Konstytucyjnego.

Jednocześnie Okręgowa Rada Adwokacka przypomina Naczelnej Radzie Adwokackiej o potrzebie pilnego podjęcia działań w celu wykonania uchwały programowej XI Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 23 listopada 2013 r. w której Krajowy Zjazd Adwokatury wskazał na konieczność podjęcia prac dla urynkowienia stawek pomocy prawnej z urzędu, także ze względu na ochronę rynku pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów.