Regulamin Pracy Adwokata

1. Ubiór

Radzimy ubierać się zgodnie z tzw. „wynagrodzeniem” przewidzianym w obniżanej, ale niepodwyższanej od 13 lat wysokości w rozporządzeniu Zbigniewa Ziobry, jeżeli adwokat jest widziany w butach za 1.500 zł i z teczką za 5.000 zł (choćby mama nam sprezentowała, albo pochodziły z licytacji na allegro i zapłaciliśmy 100 zł czyli z wynagrodzenia netto za 2 4-letnie sprawy z urzędu z ZUS) – wówczas klient zakłada, że adwokatowi bardzo dobrze się powodzi i nie potrzebuje zapłaty oraz może poprowadzić jemu i całej rodzinie, krewnym i powinowatym sprawy za darmo. Ewentualnie za zaszczyt ich prowadzenia.

2. Dni Chorobowe

Ani klienci, ani sądy nie będą dłużej tolerowali zwolnienia lekarskiego jako dowodu choroby adwokata. Jeżeli adwokat jest w stanie iść do lekarza, to jest też w stanie iść do pracy.

3. Operacje Chirurgiczne

Operacje i pobyty w szpitalu są zakazane. Jak długo adwokat pozostaje czynnym fighterem procesowym, tak długo sądy i klienci potrzebują wszystkich jego organów i obecności. Adwokat nie powinien nic usuwać. Sąd czy klient zlecał usługi prawne adwokatowi nietkniętemu. Usunięcie jakiegokolwiek organu będzie stanowiło naruszenie warunków umowy. Pobyt w szpitalu też. Należy się zwrot pieniędzy i zaliczek za wszystkie niedokończone do dnia operacji/hospitalizacji sprawy.

4. Dni Wolne

Każdy adwokat otrzyma od klientów i sądów 104 dni wolne od pracy rocznie. Dni te są nazywane sobota i niedziela. Nie będą to jednak dni wolne od telefonów od klientów, ani od pracy w razie nagłych zatrzymań.

5. Urlop

Wszyscy adwokaci wykorzystują swój urlop w tym samym czasie. Urlop jest w dniach: 1 stycznia, 25 grudnia i 26 grudnia.

6. Śmierć osoby bliskiej

To nie jest przyczyna do opuszczenia stanowiska pracy. Adwokat nie może już nic zrobić dla zmarłego przyjaciela, osoby z rodziny lub współpracownika. Adwokat jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań, aby wszelkie sprawy związane ze śmiercią osoby bliskiej były załatwiane przez inne niż on osoby. W rzadkich przypadkach, gdy adwokat jest zmuszony do uczestniczenia w takich sprawach, pogrzeb powinien się odbyć bardzo późnym popołudniem. Najlepiej w nocy. O ile akurat nie ma zatrzymań.

7. Śmierć Adwokata

Sąd i klienci akceptują ten fakt jako przyczynę opuszczenia stanowiska pracy. Jednakże wymagane jest przedłożenie stosownego oświadczenia, co najmniej na 2 tygodnie przed śmiercią adwokata i przeszkolenie przez niego innego adwokata ze spraw w toku, aby mógł zastąpić adwokata. Wymagany jest też zwrot klientom pieniędzy za niedokończone do daty śmierci sprawy.

8. Korzystanie z Ubikacji

Stanowczo zbyt dużo czasu adwokaci poświęcają na korzystanie z ubikacji. Od chwili wejścia niniejszego Regulaminu w życie, adwokaci będą korzystali z ubikacji w porządku alfabetycznym. Na przykład, wszyscy, których nazwisko zaczyna się na literę A będą korzystali z ubikacji od 8 do 8:20, ci, których nazwisko zaczyna się na literę B od 8:20 do 8:40 itd. Jeżeli adwokat nie jest w stanie skorzystać z ubikacji w wyznaczonym czasie, musi poczekać na swoją kolej do następnego dnia.

W wyjątkowych wypadkach adwokaci mogą wymieniać się swoim wyznaczonym czasem z innymi adwokatami. W takim jednak wypadku, stosowne oświadczenie musi zostać podpisane przez klientów obu adwokatów. Odstępstwo od wymogu złożenia oświadczenia podpisanego przez klientów adwokatów zmieniających harmonogram korzystania z toalety nie jest wymagane, o ile adwokaci ci będą zabierać do toalety telefony, odbierać je tam i rozmawiać z klientami.

9. Przerwa Obiadowa

Chudzi adwokaci mogą wykorzystać na przerwę obiadową pół godziny dziennie w celu najedzenia się w stopniu wystarczającym, aby wyglądać zdrowo.
Adwokaci o normalnych rozmiarach mają 15 minut dziennie na przerwę obiadową w celu zjedzenia zbilansowanego posiłku utrzymującego ich normalne rozmiary.
Grubi adwokaci mają 3,5 minuty w ciągu dnia na przerwę, które są wystarczające na wypicie Slim Fast i wzięcie pigułki odchudzającej.

10. Ciąża i poród (propozycje z facebooka)

Artur B.

Ciąża podlega karze wymierzanej przez Okręgową Radę Adwokacką w wymiarze wyznaczenia do max. 10 urzędówek ZUSowskich

Robert H.

Domniemuje się, że potomstwo adwokatów nienarodzone lecz poczęte uznaje się za urodzone i całkowicie samodzielne.

(kiepskie straszne, ale coś można z nasciturusem :D)

Anna G.-J.

I wszystko na temat adwokat winien tez przeprosić pisemnie klienta za każdy nieodebrany od niego natychmiast telefon – zwłaszcza w godzinach wieczornych oraz w dni wolne od pracy -narażający klienta na stratę czasu oraz niepotrzebny stres związany z domysłami dlaczegóż to kiedy on właśnie ma problemy natury egzystencjalnej adwokat śmie spożywać obiad z rodziną .

Kobiety adwokaci winny także przemyśleć sens swojej pracy w sytuacji nagłej niedyspozycyjności związanej z ciążą, porodem oraz np gorączką u dziecka – co wolno sądowi i klientowi – to nie tobie adwokatowi !

Monika I.

No i jeszcze kanon; ” czyli ja tu siedzę a pani sobie na wakacje jedzie …” .

W takich sytuacjach czasami zdarza mi się odpowiedzieć :

– ” no wie pan trudno żeby było odwrotnie ” )))))

Aneta O.

O zamiarze zajścia w ciąże adwokat ma obowiązek poinformować Klienta na 14 dni przed dokonaniem zamierzonej czynności, podając przy tym jej termin oraz miejsce.

Klient nie ma prawa do udziału w czynności, chyba że obydwie Strony wyrażą na to zgodę.

W razie zajścia w ciąże przez adwokata przepisy o śmierci adwokata stosuje się odpowiednio.

Anna G.-J.

No i jeszcze jedno – adwokat zmierzający samochodem na rozprawę nie ma prawa napotykać na swej drodze robót drogowych, wypadków tudzież innych przeszkód zakłócających płynność ruchu i uniemożliwiających punktualne dotarcie do sądu; samochód adwokata winien być urządzeniem 100 % bezawaryjnym a zapewnienie należytej jakości pojazdu jest prostą konsekwencją możliwości majątkowych adwokata zapewnionych mu w szczególności przez wynagrodzenie za sprawy z urzędu oraz terminowe i całościowe regulowanie honorariów przez klientów .

Pojęcie siły wyższej w przypadku adwokata ulega wyłączeniu.

Adwokat , który nie zastosuje się do powyższych postanowień ma prawo być uznanym za osobę niegodną zaufania oraz poddane w wątpliwość mogą zostać jego prawdomówność oraz profesjonalizm.

sowa zła się nie ulęknę

(Regulamin jest adwokacką wersją innego regulaminu, opublikowanego tu:

https://www.facebook.com/109995392415266/photos/a.565243556890445.1073741826.109995392415266/783988678349264/?type=1&theater)