Home

Sowy 69Szanowni Państwo! Jak wiadomo – nie mamy nic lepszego do robienia, tylko bieganie na pocztę w tę i z powrotem. Dlatego przedstawiamy propozycję zmiany art. 132 k.p.c. To tylko propozycja, trzeba ją dopracować. Poprosimy o uwagi, zarówno co do tekstu proponowanego przepisu, jak i uzasadnienia. Tak mała rzecz, a ucieszyłaby tylu z nas. Może adwokackie władze w końcu coś z tym zrobią?

projekt z dnia 9 lutego 2015 r.

USTAWA

z dnia ……..

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U.
Nr 43, poz. 296, z późn. zm.)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 132 § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. W toku sprawy adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy oraz radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa doręczają sobie nawzajem bezpośrednio odpisy pism procesowych z załącznikami. W piśmie procesowym wniesionym do sądu pełnomocnik składa oświadczenie o dokonaniu doręczenia drugiej stronie odpisu albo o jego wysłaniu przesyłką poleconą. Pisma, w których nie zostało umieszczone oświadczenie o dokonaniu doręczenia albo wysłania przesyłką poleconą, podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcia tego braku.”;

2) w art. 132 dodaje się § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Na zarzut pełnomocnika drugiej strony zgłoszony w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia złożenia pisma z naruszeniem obowiązku, o którym mowa w § 1, sąd zobowiązuje adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego oraz radcę Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa do przedstawienia sądowi w terminie 7 dni dowodu doręczenia drugiej stronie odpisu albo dowodu jego wysłania przesyłką poleconą. Po bezskutecznym upływie tego terminu, pismo wysłane z naruszeniem obowiązku, o którym mowa w § 1, podlega zwrotowi.”;

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE

Aktualne brzmienie art. 132 k.p.c. zostało wprowadzone ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2010 Nr 7, poz. 45. Tym samym uregulowanie występujące natenczas tylko w postępowaniu gospodarczym zostało rozciągnięte na każdy rodzaj postępowania cywilnego i miało przyspieszyć postępowanie.

Do tej pory nie zbadano skutków tego rozwiązania, w szczególności tego, czy rzeczywiście doszło do przyspieszenia. Doświadczenia profesjonalnych pełnomocników wskazują, że skutek w postaci przyspieszenia postępowania nie został osiągnięty, z punktu widzenia szybkości postępowania rozwiązanie to jest w zasadzie całkowicie indyferentne.

Z drugiej strony rozwiązanie jest uciążliwe, koszto- oraz czasochłonne dla profesjonalnych pełnomocników i wykracza, w sposób sprzeczny z art. 31 ust. 3 Konstytucji, poza to, co jest konieczne dla osiągnięcia celu. Problem ten staje się szczególnie jaskrawy w sprawach, w których występuje pełnomocnik z urzędu, w których koszty korespondencji i doręczeń są stosunkowo wysokie w porównaniu do otrzymywanego wynagrodzenia.

Dalsze utrzymywanie tego rozwiązania jest bezcelowe, jako że jedynym jego skutkiem są de facto tylko oszczędności Skarbu Państwa na doręczeniach sądowych, za które obywatele płacą w podatkach oraz poprzez uiszczanie opłat sądowych. Mając jednak na uwadze, że względy finansowe nie pozwolą na powrót do rozwiązania sprzed zmiany, proponuje się zmianę poprzez wprowadzenie oświadczenia, w miejsce załączania do pisma dowodu doręczenia lub nadania.

Oświadczenie jest wystarczającym środkiem do zapewnienia celu, któremu służyło wprowadzenia art. 132 k.p.c. w jego aktualnym brzmieniu. Nie ma żadnych podstaw, by sądzić, że oświadczenia byłyby składane niezgodnie z rzeczywistością, jako że mają być składane przez osoby wykonujące zawody zaufania publicznego (por. np. wyroki TK: z dnia 7.2.2002 r., SK 20/00, z dnia 21.5.2002 r., K 30/01, z dnia 26.11.2003 r., SK 22/02 oraz z dnia 19.4.2006 r., K 6/06 postanowienie SN z dnia 28.2.2008 r., III CSK 245/07). Niemniej, dodatkowym zabezpieczeniem jest projektowany § 3 do art. 132. Projekt jest tym samym zgodny z zasadą kontradyktoryjności procesu cywilnego oraz odciąży sądy od kwestii sprawdzania drobnych kwestii formalnych. Tym samym sądy będą mogły zająć się innymi czynnościami, pozwalającymi na przyspieszenie postępowań sądowych.

Projekt nie ma wpływu na dochody i wydatki budżetu państwa.

Projekt pozostaje bez związku z prawem Unii Europejskiej.

EDIT:

Propozycje z grupy Polska Palestra:

Paweł K. i Petrus A.: wprowadzenie możliwości doręczenia elektronicznego.

6 thoughts on “W sprawie art. 132 k.p.c.

 1. Nawet tak drobna zmiana jak nowa wersja potwierdzenia nadania przesyłki poleconej, w której stempel pracownik poczty stawia na rewersie jest sporym utrudnieniem. Teraz by dołączyć odpis dowodu nadania trzeba kserować dwie strony, a nie jedną. Szkoda, że Poczta-Polska nie pomyślała przed wprowadzeniem tego „udogodnienia”.

  • Właśnie poczta pomyślała, chcesz mieć dowód nadania dodatkowy – zapłać za duplikat:) w te sposób liczyli że wyciągną parę groszy od nas..

 2. Na miejscu władz adwokatury zażądałbym powrotu poprzedniej regulacji. Doręczanie przez pełnomocników to nieuzasadnione przerzucanie kosztów na strony. Po za tym to dlaczego to zrobiono czyli przyspieszenie moe wypaliło. Sądy dalej sądzą nakazy zapłaty przez 1;5 roku mimo zmiany w doręczeniach, wprowadzeniu systemów informatycznych, asystentów sędziego, czy referendarzy. Oznacza to że jakiekolwiek udogodnienia dla sądownictwa nie mają sensu.am wrażenie że to kwestia charakteru. Gdyby mieli wydać jeden wyrok miesięcznie to i tak nadanie klauzuli dalej by trwało 2 lata.

  • Oczywiście, że to nic nie przyspiesza, ale w świetle oszczędzania władzy na obywatelach (a nie na sobie samej) będzie problem z powrotem do starego rozwiązania.
   Z drugiej strony, skoro tak nam nie wierzą i nie godzą się na oświadczenie, bo musimy załączyć dowód, to dlaczego nam wierzą, że rzeczywiście zostało wysłane pismo procesowe? W końcu, gdyby to sądy dostawały pismo z odpisem dla przeciwnika, mogłyby sprawdzić, czy wszystko jest identyczne? Ot taki brak logiki, prawda? Ale oszczędności w SP są…

 3. W dobie informatyzacji powinno się dopuścić doręczanie pism między profesjonalnymi pełnomocnikami za pośrednictwem maila. Już czas by to nastąpiło. I tak nie ma różnicy czy wyśle się to pocztą czy mailem. Do tego oświadczenie o wysyłce, albo wydruk potwierdzenia otrzymania od adresata dołączony do egzemplarza dla sądu.

  Z drugiej strony czas, by i sądy przynajmniej w sprawach cywilnych zaczęły przyjmować pisma w formie elektronicznej. Wszystkie pisma poza pozwem, o ile nie załącza się do nich kolejnych dokumentów. Po doręczeniu pozwanemu pozwu, dalsza wymiana pism profesjonalnych pełnomocników powinna dopuszczać wysyłkę ich za pośrednictwem portalu sądowego. W wielu skomplikowanych sprawach skróciło by to czas na wyznaczenie pierwszej rozprawy.

  Wiem, rozmarzyłem się🙂

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s