Sowy 69Szanowni Państwo! Jak wiadomo – nie mamy nic lepszego do robienia, tylko bieganie na pocztę w tę i z powrotem. Dlatego przedstawiamy propozycję zmiany art. 132 k.p.c. To tylko propozycja, trzeba ją dopracować. Poprosimy o uwagi, zarówno co do tekstu proponowanego przepisu, jak i uzasadnienia. Tak mała rzecz, a ucieszyłaby tylu z nas. Może adwokackie władze w końcu coś z tym zrobią?

projekt z dnia 9 lutego 2015 r.

USTAWA

z dnia ……..

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U.
Nr 43, poz. 296, z późn. zm.)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 132 § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. W toku sprawy adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy oraz radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa doręczają sobie nawzajem bezpośrednio odpisy pism procesowych z załącznikami. W piśmie procesowym wniesionym do sądu pełnomocnik składa oświadczenie o dokonaniu doręczenia drugiej stronie odpisu albo o jego wysłaniu przesyłką poleconą. Pisma, w których nie zostało umieszczone oświadczenie o dokonaniu doręczenia albo wysłania przesyłką poleconą, podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcia tego braku.”;

2) w art. 132 dodaje się § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Na zarzut pełnomocnika drugiej strony zgłoszony w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia złożenia pisma z naruszeniem obowiązku, o którym mowa w § 1, sąd zobowiązuje adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego oraz radcę Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa do przedstawienia sądowi w terminie 7 dni dowodu doręczenia drugiej stronie odpisu albo dowodu jego wysłania przesyłką poleconą. Po bezskutecznym upływie tego terminu, pismo wysłane z naruszeniem obowiązku, o którym mowa w § 1, podlega zwrotowi.”;

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE

Aktualne brzmienie art. 132 k.p.c. zostało wprowadzone ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2010 Nr 7, poz. 45. Tym samym uregulowanie występujące natenczas tylko w postępowaniu gospodarczym zostało rozciągnięte na każdy rodzaj postępowania cywilnego i miało przyspieszyć postępowanie.

Do tej pory nie zbadano skutków tego rozwiązania, w szczególności tego, czy rzeczywiście doszło do przyspieszenia. Doświadczenia profesjonalnych pełnomocników wskazują, że skutek w postaci przyspieszenia postępowania nie został osiągnięty, z punktu widzenia szybkości postępowania rozwiązanie to jest w zasadzie całkowicie indyferentne.

Z drugiej strony rozwiązanie jest uciążliwe, koszto- oraz czasochłonne dla profesjonalnych pełnomocników i wykracza, w sposób sprzeczny z art. 31 ust. 3 Konstytucji, poza to, co jest konieczne dla osiągnięcia celu. Problem ten staje się szczególnie jaskrawy w sprawach, w których występuje pełnomocnik z urzędu, w których koszty korespondencji i doręczeń są stosunkowo wysokie w porównaniu do otrzymywanego wynagrodzenia.

Dalsze utrzymywanie tego rozwiązania jest bezcelowe, jako że jedynym jego skutkiem są de facto tylko oszczędności Skarbu Państwa na doręczeniach sądowych, za które obywatele płacą w podatkach oraz poprzez uiszczanie opłat sądowych. Mając jednak na uwadze, że względy finansowe nie pozwolą na powrót do rozwiązania sprzed zmiany, proponuje się zmianę poprzez wprowadzenie oświadczenia, w miejsce załączania do pisma dowodu doręczenia lub nadania.

Oświadczenie jest wystarczającym środkiem do zapewnienia celu, któremu służyło wprowadzenia art. 132 k.p.c. w jego aktualnym brzmieniu. Nie ma żadnych podstaw, by sądzić, że oświadczenia byłyby składane niezgodnie z rzeczywistością, jako że mają być składane przez osoby wykonujące zawody zaufania publicznego (por. np. wyroki TK: z dnia 7.2.2002 r., SK 20/00, z dnia 21.5.2002 r., K 30/01, z dnia 26.11.2003 r., SK 22/02 oraz z dnia 19.4.2006 r., K 6/06 postanowienie SN z dnia 28.2.2008 r., III CSK 245/07). Niemniej, dodatkowym zabezpieczeniem jest projektowany § 3 do art. 132. Projekt jest tym samym zgodny z zasadą kontradyktoryjności procesu cywilnego oraz odciąży sądy od kwestii sprawdzania drobnych kwestii formalnych. Tym samym sądy będą mogły zająć się innymi czynnościami, pozwalającymi na przyspieszenie postępowań sądowych.

Projekt nie ma wpływu na dochody i wydatki budżetu państwa.

Projekt pozostaje bez związku z prawem Unii Europejskiej.

EDIT:

Propozycje z grupy Polska Palestra:

Paweł K. i Petrus A.: wprowadzenie możliwości doręczenia elektronicznego.