dziekujemy i milczymyNie, nie milczymy. Po akcji „Pocztówka Świąteczna do Ministra Sprawiedliwości” czas na akcję „Pocztówka Świąteczna do Naczelnej Rady Adwokackiej”. Skoro NRA nie zamierza dyskutować z adwokatami, najwidoczniej adwokaci sami muszą zatroszczyć się o dyskutowanie z NRA. Proponujemy na początek dyskusję o tym, kto, co i za ile robi w ramach NRA lub dla NRA.

Poniżej przedstawiamy wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który każdy chętny może wysłać do Naczelnej Rady Adwokackiej. Jeżeli Państwo mają natomiast własne propozycje pytań, jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie.

(miejscowość, data)

Do

Naczelnej Rady Adwokackiej

ul. Świętojerska 16

00-202 Warszawa

wnioskodawca:

adwokat ………….

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) wnoszę o udostępnienie następujących informacji:

 1. wskazanie, jakie diety otrzymali rocznie i miesięcznie członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej oraz osoby wykonujące działania zlecone przez NRA z rozbiciem na lata i miesiące za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.;
 2. wskazanie, czy członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej oraz osoby wykonujące działania zlecone przez NRA, oprócz diet stałych, otrzymywali diety zadaniowe a w przypadku odpowiedzi pozytywnej, wskazanie, kto je otrzymał i w jakiej wysokości za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.;
 3. wskazanie, jaka jest wysokość kosztów delegacji członków Naczelnej Rady Adwokackiej za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r. z rozbiciem na poszczególne delegacje, ze wskazaniem ich miejsc docelowych oraz czasu trwania;
 4. wskazanie, czy Naczelna Rada Adwokacka zlecała delegacje innym osobom, to jest adwokatom lub pracownikom Biura NRA oraz wspólnikom i pracownikom podmiotu High Profile, za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., a w przypadku odpowiedzi twierdzącej wskazanie, kto otrzymał delegację od Rady, gdzie pojechał, na jaki okres oraz jaki był koszt poniesiony przez NRA w związku z tym wyjazdem;
 5. przedstawienie informacji dotyczących pracy Komisji ds. Prac Parlamentarnych za za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w tym sprawozdań, opinii, protokołów posiedzeń, opracowanych projektów, a w przypadku posiedzeń komisji – przedstawienie listy obecności;
 6. przedstawienie informacji dotyczących pracy Komisji Doskonalenia Zawodowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w tym sprawozdań, opinii, protokołów posiedzeń, opracowanych projektów – a w przypadku posiedzeń komisji – przedstawienie listy obecności;
 7. przedstawienie informacji dotyczących pracy Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w tym sprawozdań, opinii, protokołów posiedzeń, opracowanych projektów – a w przypadku posiedzeń komisji – przedstawienie listy obecności;
 8. przedstawienie informacji dotyczących pracy Komisji ds. Informatyzacji – Centrum Technologicznego Adwokatury za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w tym sprawozdań, opinii, protokołów posiedzeń, opracowanych projektów – a w przypadku posiedzeń komisji – przedstawienie listy obecności;
 9. przedstawienie informacji dotyczących pracy Komisji Legislacyjnej za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w tym sprawozdań, opinii, protokołów posiedzeń, opracowanych projektów – a w przypadku posiedzeń komisji – przedstawienie listy obecności;
 10. przedstawienie informacji dotyczących pracy Komisji ds. Postępowań Konstytucyjnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w tym sprawozdań, opinii, protokołów posiedzeń, opracowanych projektów – a w przypadku posiedzeń komisji – przedstawienie listy obecności;
 11. przedstawienie informacji dotyczących pracy Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w tym sprawozdań, opinii, protokołów posiedzeń, opracowanych projektów – a w przypadku posiedzeń komisji – przedstawienie listy obecności;
 12. przedstawienie informacji dotyczących pracy Komisji Praw Człowieka za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w tym sprawozdań, opinii, protokołów posiedzeń, opracowanych projektów – a w przypadku posiedzeń komisji – przedstawienie listy obecności;
 13. przedstawienie informacji dotyczących pracy Komisji Komunikacji Społecznej za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w tym sprawozdań, opinii, protokołów posiedzeń, opracowanych projektów – a w przypadku posiedzeń komisji – przedstawienie listy obecności;
 14. przedstawienie informacji dotyczących pracy Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w tym sprawozdań, opinii, protokołów posiedzeń, opracowanych projektów – a w przypadku posiedzeń komisji – przedstawienie listy obecności;
 15. przedstawienie informacji dotyczących pracy Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w tym sprawozdań, opinii, protokołów posiedzeń, opracowanych projektów – a w przypadku posiedzeń komisji – przedstawienie listy obecności;
 16. przedstawienie informacji dotyczących pracy Komisji Etyki za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w tym sprawozdań, opinii, protokołów posiedzeń, opracowanych projektów – a w przypadku posiedzeń komisji – przedstawienie listy obecności;
 17. przedstawienie informacji dotyczących pracy Komisji ds. Edukacji Prawnej za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w tym sprawozdań, opinii, protokołów posiedzeń, opracowanych projektów – a w przypadku posiedzeń komisji – przedstawienie listy obecności;
 18. przedstawienie informacji dotyczących pracy Komisji Praktyk Rynkowych i Konkurencji za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w tym sprawozdań, opinii, protokołów posiedzeń, opracowanych projektów – a w przypadku posiedzeń komisji – przedstawienie listy obecności;
 19. przedstawienie informacji dotyczących pracy Komisji Współpracy z Zagranicą za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w tym sprawozdań, opinii, protokołów posiedzeń, opracowanych projektów – a w przypadku posiedzeń komisji – przedstawienie listy obecności;
 20. przedstawienie informacji dotyczących pracy Zespołu ds. kontaktu z samorządami zawodów zaufania publicznego za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w tym sprawozdań, opinii, protokołów posiedzeń, opracowanych projektów – a w przypadku posiedzeń komisji – przedstawienie listy obecności;
 21. przedstawienie informacji dotyczących pracy Komisji Inicjatyw Młodych Adwokatów za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w tym sprawozdań, opinii, protokołów posiedzeń, opracowanych projektów – a w przypadku posiedzeń komisji – przedstawienie listy obecności;
 22. przedstawienie informacji dotyczących pracy Komisji ds. Arbitrażu za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w tym sprawozdań, opinii, protokołów posiedzeń, opracowanych projektów – a w przypadku posiedzeń komisji – przedstawienie listy obecności;
 23. przedstawienie informacji dotyczących pracy Zespołu ds. Kobiet za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w tym sprawozdań, opinii, protokołów posiedzeń, opracowanych projektów – a w przypadku posiedzeń komisji – przedstawienie listy obecności;
 24. przedstawienie kosztów funkcjonowania poszczególnych komisji i zespołów, dla każdego odrębnie, za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.;
 25. wskazanie, czy z tytułu przewodniczenia bądź prac w komisji/zespole członkowi przysługiwała dieta lub wynagrodzenie, a jeżeli tak – wskazanie, kto, na jakim stanowisku oraz jakie świadczenie i w jakiej wysokości otrzymał za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.;
 26. wskazanie, czy Naczelna Rada Adwokacka zlecała odpłatne sporządzanie opinii prawnych, wniosków, pism adwokatom lub kancelariom zewnętrznym, a w przypadku pozytywnej odpowiedzi na to pytanie, wskazanie komu i za jaką kwotę zostało udzielone zlecenie za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.;
 27. wskazanie, jakie wynagrodzenie miesięcznie otrzymuje wynajęta przez Naczelną Radę Adwokacką agencja PR High Profile za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.;
 28. wskazanie, jakie działania w ramach zlecenia wykonała agencja High Profile oraz czy były one dodatkowo odpłatne, a jeżeli tak – wskazanie wysokości tej dodatkowej odpłatności za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.;
 29. przesłanie wszystkich pełnych protokołów posiedzeń plenarnych Naczelnej Rady Adwokackiej oraz pełnych protokołów posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.;
 30. przedstawienie kopii planu działań wszystkich Komisji oraz Zespołów działających przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz ich budżetów zatwierdzonych przez NRA za okres od dnia 1 stycznia 2014 r.;
 31. wskazanie, czy Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej ma fundusz reprezentacyjny, a jeśli tak, to na co i w jakiej wysokości był wydatkowany w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.;
 32. wskazanie, czy i w jakiej wysokości Naczelna Rada Adwokacka otrzymała jakiekolwiek kwoty z tytułu sponsoringu od Towarzystw Ubezpieczeniowych, z którymi zawarto umowę OC adwokatów, ile i na jakie cele z kwoty tej wydano i na co planuje się wydać pozostałą część.

Wnoszę ponadto, aby w przypadku przedstawiania w odpowiedzi na powyższe pytania stosownych kwot (np. wynagrodzenia, diety, itp.), zostały one przedstawione w wysokości brutto.

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji w następujący sposób: przesłanie informacji w formie wydruku pocztą na podany powyżej adres korespondencyjny/przesłanie pocztą elektroniczną na adres: …..

 /podpis/