Home

dziekujemy i milczymyNie, nie milczymy. Po akcji „Pocztówka Świąteczna do Ministra Sprawiedliwości” czas na akcję „Pocztówka Świąteczna do Naczelnej Rady Adwokackiej”. Skoro NRA nie zamierza dyskutować z adwokatami, najwidoczniej adwokaci sami muszą zatroszczyć się o dyskutowanie z NRA. Proponujemy na początek dyskusję o tym, kto, co i za ile robi w ramach NRA lub dla NRA.

Poniżej przedstawiamy wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który każdy chętny może wysłać do Naczelnej Rady Adwokackiej. Jeżeli Państwo mają natomiast własne propozycje pytań, jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie.

(miejscowość, data)

Do

Naczelnej Rady Adwokackiej

ul. Świętojerska 16

00-202 Warszawa

wnioskodawca:

adwokat ………….

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) wnoszę o udostępnienie następujących informacji:

 1. wskazanie, jakie diety otrzymali rocznie i miesięcznie członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej oraz osoby wykonujące działania zlecone przez NRA z rozbiciem na lata i miesiące za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.;
 2. wskazanie, czy członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej oraz osoby wykonujące działania zlecone przez NRA, oprócz diet stałych, otrzymywali diety zadaniowe a w przypadku odpowiedzi pozytywnej, wskazanie, kto je otrzymał i w jakiej wysokości za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.;
 3. wskazanie, jaka jest wysokość kosztów delegacji członków Naczelnej Rady Adwokackiej za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r. z rozbiciem na poszczególne delegacje, ze wskazaniem ich miejsc docelowych oraz czasu trwania;
 4. wskazanie, czy Naczelna Rada Adwokacka zlecała delegacje innym osobom, to jest adwokatom lub pracownikom Biura NRA oraz wspólnikom i pracownikom podmiotu High Profile, za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., a w przypadku odpowiedzi twierdzącej wskazanie, kto otrzymał delegację od Rady, gdzie pojechał, na jaki okres oraz jaki był koszt poniesiony przez NRA w związku z tym wyjazdem;
 5. przedstawienie informacji dotyczących pracy Komisji ds. Prac Parlamentarnych za za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w tym sprawozdań, opinii, protokołów posiedzeń, opracowanych projektów, a w przypadku posiedzeń komisji – przedstawienie listy obecności;
 6. przedstawienie informacji dotyczących pracy Komisji Doskonalenia Zawodowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w tym sprawozdań, opinii, protokołów posiedzeń, opracowanych projektów – a w przypadku posiedzeń komisji – przedstawienie listy obecności;
 7. przedstawienie informacji dotyczących pracy Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w tym sprawozdań, opinii, protokołów posiedzeń, opracowanych projektów – a w przypadku posiedzeń komisji – przedstawienie listy obecności;
 8. przedstawienie informacji dotyczących pracy Komisji ds. Informatyzacji – Centrum Technologicznego Adwokatury za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w tym sprawozdań, opinii, protokołów posiedzeń, opracowanych projektów – a w przypadku posiedzeń komisji – przedstawienie listy obecności;
 9. przedstawienie informacji dotyczących pracy Komisji Legislacyjnej za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w tym sprawozdań, opinii, protokołów posiedzeń, opracowanych projektów – a w przypadku posiedzeń komisji – przedstawienie listy obecności;
 10. przedstawienie informacji dotyczących pracy Komisji ds. Postępowań Konstytucyjnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w tym sprawozdań, opinii, protokołów posiedzeń, opracowanych projektów – a w przypadku posiedzeń komisji – przedstawienie listy obecności;
 11. przedstawienie informacji dotyczących pracy Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w tym sprawozdań, opinii, protokołów posiedzeń, opracowanych projektów – a w przypadku posiedzeń komisji – przedstawienie listy obecności;
 12. przedstawienie informacji dotyczących pracy Komisji Praw Człowieka za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w tym sprawozdań, opinii, protokołów posiedzeń, opracowanych projektów – a w przypadku posiedzeń komisji – przedstawienie listy obecności;
 13. przedstawienie informacji dotyczących pracy Komisji Komunikacji Społecznej za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w tym sprawozdań, opinii, protokołów posiedzeń, opracowanych projektów – a w przypadku posiedzeń komisji – przedstawienie listy obecności;
 14. przedstawienie informacji dotyczących pracy Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w tym sprawozdań, opinii, protokołów posiedzeń, opracowanych projektów – a w przypadku posiedzeń komisji – przedstawienie listy obecności;
 15. przedstawienie informacji dotyczących pracy Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w tym sprawozdań, opinii, protokołów posiedzeń, opracowanych projektów – a w przypadku posiedzeń komisji – przedstawienie listy obecności;
 16. przedstawienie informacji dotyczących pracy Komisji Etyki za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w tym sprawozdań, opinii, protokołów posiedzeń, opracowanych projektów – a w przypadku posiedzeń komisji – przedstawienie listy obecności;
 17. przedstawienie informacji dotyczących pracy Komisji ds. Edukacji Prawnej za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w tym sprawozdań, opinii, protokołów posiedzeń, opracowanych projektów – a w przypadku posiedzeń komisji – przedstawienie listy obecności;
 18. przedstawienie informacji dotyczących pracy Komisji Praktyk Rynkowych i Konkurencji za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w tym sprawozdań, opinii, protokołów posiedzeń, opracowanych projektów – a w przypadku posiedzeń komisji – przedstawienie listy obecności;
 19. przedstawienie informacji dotyczących pracy Komisji Współpracy z Zagranicą za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w tym sprawozdań, opinii, protokołów posiedzeń, opracowanych projektów – a w przypadku posiedzeń komisji – przedstawienie listy obecności;
 20. przedstawienie informacji dotyczących pracy Zespołu ds. kontaktu z samorządami zawodów zaufania publicznego za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w tym sprawozdań, opinii, protokołów posiedzeń, opracowanych projektów – a w przypadku posiedzeń komisji – przedstawienie listy obecności;
 21. przedstawienie informacji dotyczących pracy Komisji Inicjatyw Młodych Adwokatów za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w tym sprawozdań, opinii, protokołów posiedzeń, opracowanych projektów – a w przypadku posiedzeń komisji – przedstawienie listy obecności;
 22. przedstawienie informacji dotyczących pracy Komisji ds. Arbitrażu za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w tym sprawozdań, opinii, protokołów posiedzeń, opracowanych projektów – a w przypadku posiedzeń komisji – przedstawienie listy obecności;
 23. przedstawienie informacji dotyczących pracy Zespołu ds. Kobiet za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w tym sprawozdań, opinii, protokołów posiedzeń, opracowanych projektów – a w przypadku posiedzeń komisji – przedstawienie listy obecności;
 24. przedstawienie kosztów funkcjonowania poszczególnych komisji i zespołów, dla każdego odrębnie, za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.;
 25. wskazanie, czy z tytułu przewodniczenia bądź prac w komisji/zespole członkowi przysługiwała dieta lub wynagrodzenie, a jeżeli tak – wskazanie, kto, na jakim stanowisku oraz jakie świadczenie i w jakiej wysokości otrzymał za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.;
 26. wskazanie, czy Naczelna Rada Adwokacka zlecała odpłatne sporządzanie opinii prawnych, wniosków, pism adwokatom lub kancelariom zewnętrznym, a w przypadku pozytywnej odpowiedzi na to pytanie, wskazanie komu i za jaką kwotę zostało udzielone zlecenie za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.;
 27. wskazanie, jakie wynagrodzenie miesięcznie otrzymuje wynajęta przez Naczelną Radę Adwokacką agencja PR High Profile za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.;
 28. wskazanie, jakie działania w ramach zlecenia wykonała agencja High Profile oraz czy były one dodatkowo odpłatne, a jeżeli tak – wskazanie wysokości tej dodatkowej odpłatności za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.;
 29. przesłanie wszystkich pełnych protokołów posiedzeń plenarnych Naczelnej Rady Adwokackiej oraz pełnych protokołów posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.;
 30. przedstawienie kopii planu działań wszystkich Komisji oraz Zespołów działających przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz ich budżetów zatwierdzonych przez NRA za okres od dnia 1 stycznia 2014 r.;
 31. wskazanie, czy Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej ma fundusz reprezentacyjny, a jeśli tak, to na co i w jakiej wysokości był wydatkowany w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.;
 32. wskazanie, czy i w jakiej wysokości Naczelna Rada Adwokacka otrzymała jakiekolwiek kwoty z tytułu sponsoringu od Towarzystw Ubezpieczeniowych, z którymi zawarto umowę OC adwokatów, ile i na jakie cele z kwoty tej wydano i na co planuje się wydać pozostałą część.

Wnoszę ponadto, aby w przypadku przedstawiania w odpowiedzi na powyższe pytania stosownych kwot (np. wynagrodzenia, diety, itp.), zostały one przedstawione w wysokości brutto.

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji w następujący sposób: przesłanie informacji w formie wydruku pocztą na podany powyżej adres korespondencyjny/przesłanie pocztą elektroniczną na adres: …..

 /podpis/

One thought on “Świąteczna pocztówka do NRA

 1. A czy możecie napisać artykuł o lubelskim sprawozdaniu finansowym?

  Lektura przesłanego lubelskim adwokatom sprawozdania pozwala stwierdzić, iż zdaniem obecnych władz (złożonych w zasadzie z tych samych osób od lat) sytuacja w izbie jest wspaniała, a jeśli nie, to winni są temu wszyscy, którzy stali się jej członkami przez ostatnie 8 lat.

  Na powyższe wskazuje już słowo wstępne dziekana lubelskiej izby. Wypomina on adwokatom, iż przyczyną kłopotów adwokatury jest „adwokacka młodzież”. Tylko tak można interpretować słowa, iż problemom winna jest deregulacja i otwarcie zawodu. Pan dziekan nie jest jednak uprzejmy zauważyć, że to właśnie dzięki „otwartym” i „deregulowanym” adwokatom władze ORA mają jeszcze co wydawać. Trudno bowiem sobie wyobrazić, aby obecne Bizancjum mogło utrzymać się ze składek niewiele ponad 200 osób, które lubelska izba liczyła jeszcze 10 lat temu (oczywiście odliczając aplikantów).

  Rozumowanie obecnych władz ORA w Lublinie jest w zasadzie wyłożone już na wstępie. Członkowie Izby mają czerpać korzyści ze zorganizowanego dla nich opłatka z arcybiskupem, obchodów 95-lecia adwokatury a także udzielania darmowych porad w ramach ogólnopolskich akcji. Wypomnieć należy, iż w żadnej z owych darmowych akcji nie bierze udział ani dziekan, ani pozostałe osoby z władz ORA.

  Osobnej wzmianki wymaga przedstawienie nabycia nowej siedziby dla władz ORA. Ze sprawozdania nie da się w żaden sposób wyczytać w jaki sposób ów zakup wpłynie pozytywnie na sytuację adwokatów naszej izby. Wiemy jedynie, iż z pewnością wzrośnie komfort naszych, tych samych od lat, działaczy. Nie wiadomo także na czym ma polegać „opcja zero”, którą tak chwali się dziekan.

  Przypomnijmy więc, że wartą fortunę działkę w ścisłym centrum miasta, władze ORA przehandlowały za niewielki i mało atrakcyjny lokal, którego wykończnie do dość przeciętnego stanu pochłania bajońskie sumy. Skutkiem „opcji zero” jest zarówno kompletnie nieadekwatna wymiana, jak i dewastacja finansów izby przez milionowe długi.

  Co więcej, do chwili obecnej członkowie Izby nie zostali zapoznani ze szczegółami dotyczącymi remontu. Nie wiemy więc ile on kosztował i dlaczego wymagał zadłużenia Izby na tak wielkie kwoty. Nie jest znana treść umowy ze wspominaną spółką Wamaco, nie wiadomo również na jakich zasadach i przez kogo została ona wybrana do wykonania prac wykończeniowych. Nie wiadomo również dlaczego i w jakich okolicznościach doszło do zaciągnięcia kolejnego kredytu na kwotę 400 000 złotych ani na jakich warunkach został udzielony.

  W tym miejscu należy odwołać się do przebiegu ostatniego zgromadzenia Izby. W dyskusji poprzedzającej głosowanie uchwał, Krystyna Drozd przekonywała obecnych na sali, iż kolejny kredyt na poczet remontu zostanie zaciągnięty tylko w wyjątkowych okolicznościach. Skarbnik przekonywała, że ORA dysponuje dostatecznymi środkami na obsługę zobowiązań. Tymczasem Izba powiększyła swoje zadłużenie w bankach, przyczyny tego nie są zaś znane.

  Samo sprawozdanie Skarbnik ORA jest wysoce mgliste i niekonkretne. Równie enigmatyczny jest rachunek zyskow i strat. Nie wiadomo bowiem co oznaczają w nim pozycje takie jak „usługi obce” (łącznie 225 000 złotych w 2014 roku), pozostałe koszty (łącznie 360 000 złotych w 2014 roku), „ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników” (łącznie 73 000 złotych). Nie wiadomo dlaczego rok po roku Sąd Dyscyplinarny pochłania 90 000 złotych (a więc 7 500 złotych miesięcznie). Nie wiemy też dlaczego w przyszłorocznym budżecie przeznaczono na wynajem sal wykładowych dla aplikantów 35 000 złotych, skoro na wstępie sprawozdania dziekan twierdził, iż potrzeby te w całości zapewniane są przez nową siedzibę Izby.

  W sprawozdaniu zaprezentowanym adwokatom izby lubelskiej uderza brak jakichkolwiek bliższych szczegółów. Wiemy, że ORA podpisała umowę ze Sportsparkiem, jednak nie wiemy ile to kosztuje ani ilu adwokatów z tego korzysta. Tajemnicą jest dlaczego ORA wydaje prawie 1,1 miliona złotych rocznie na wynagrodzenia (w relacji do 1,3 miliona dochodu z astronomicznie wysokich składek członkowskich), komu są one wypłacane i z jakiego tytułu. Z kolei sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego przemilcza fatalną dla wizerunku adwokatury serię „wpadek” Jerzego Koszela, który dopiero z gazet musiał dowiedzieć się o skargach, które do niego wpłynęły. W kontekście wstępu dziekana należy wypomnieć, iż poza jednym wypadkiem skargi dotyczyły kolegów starszych stażem, którzy rozpoczęli wykonywanie zawodu na długo przed jego otwarciem.

  Co ciekawe, z tegorocznego sprawozdania nie wynika już nawet jaka była liczba spraw z urzędu, w których ORA wyznaczała pełnomocników, podczas gdy zeszłoroczne sprawozdanie takie informacje zawierało. Byłyby to dane o tyle interesujące, iż wśród szeregowych adwokatów powszechna jest opinia o nierównej dystrybucji tychże spraw.

  Kompletnym nieporozumieniem jest sposób prezentacji wniosku o utrzymanie składek na obecnym, bardzo wysokim, poziomie. W całej Polsce panuje tendencja do obniżania składek członkowskich. Godzi się przypomnieć, iż obecnie składki w dużo bogatszej Warszawie wynoszą mniej niż połowę składek lubelskich. Podobnie rzecz ma się np. w Łodzi, Poznaniu czy Wrocławiu. Tymczasem działacze ORA, rozumiejąc trudną sytuację adwokatów, aby pomóc nam w prowadzeniu działalności zamierzają dla naszego dobra składki te utrzymać na obecnym, astronomicznie wysokim, poziomie. Łaską naszych działaczy jest więc, iż składek nam nie podwyższą.

  Obecne zgromadzenie Izby winno odbyć się w Skansenie na Sławinku lub (jeszcze lepiej) w Muzeum Socrealizmu w Kozłówce. To ostatnie miejsce w pełni koresponduje z duchem sprawozdania, oddaje też sposób myślenia „władzy” o „adwokackich dołach”. Obecny skład władz ORA jest pełnym zaprzeczeniem ideałów adwokatury czy choćby zwykłego koleżeństwa. W czasie gdy inne samorządy prężnie działają dla dobra swoich członków, lubelska adwokatura nie ma jakiegokolwiek pomysłu na siebie. Nikogo już nie dziwi, że ORA wydaje pieniądze na organizację zajęć sportowych w jednym tylko klubie w Lublnie w sytuacji, gdy ponad połowa adwokatów izby zamieszkuje poza Lublinem. Dla zajmującego się tym mecenasa jest to jednak powód do dumy, nie zaś wstydu, iż część koleżanek i kolegów dofinansowuje fitness pozostałym.

  Pozostaje mieć nadzieję, iż Koleżanki i Koledzy z naszej Izby, wbrew oczekiwaniom władz, licznie stawią się na najbliższym zgromadzeniu i podejmą stosowne uchwały zmierzające zarówno do zobligowania władz Izby do przedłożenia rzetelnego sprawozdania, jak i do urealnienia wysokości uiszczanych składek oraz wydatków ORA w Lublinie.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s