Jak stanowi k.p.c.:

Art. 91. Pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do:

1) wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy;
2) wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji;
3) udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu;
4) zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie;
5) odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej.
Do tego prawo o adwokaturze mówi tak:
Art. 77. 1. Po sześciu miesiącach aplikacji adwokackiej aplikant adwokacki może zastępować adwokata przed sądami, organami ścigania, organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami, z wyjątkiem Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu.

2. Przez okres roku od daty zakończenia aplikacji wskazanej w zaświadczeniu o odbyciu aplikacji adwokackiej aplikant adwokacki może zastępować adwokata, w zakresie, o którym mowa w ust. 1.

3. Aplikant radcowski może zastępować adwokata na takich samych zasadach jak radcę prawnego, jeżeli adwokat jest wspólnikiem w spółce adwokacko-radcowskiej, z wyjątkiem spraw, w których adwokat występuje w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe.
4. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, dotyczą również spraw objętych świadczeniem pomocy prawnej z urzędu.
5. Aplikant adwokacki może sporządzać i podpisywać pisma procesowe związane z występowaniem adwokata przed sądami, organami ścigania i organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami – z wyraźnego upoważnienia adwokata, z wyłączeniem apelacji, skargi kasacyjnej i skargi konstytucyjnej.
Tymczasem naszemu Koledze sąd przysłał wezwanie do… i na co nam te wszystkie zapisy ustawowe? 😀 Poniżej pajacyk wraz z wybranymi komentarzami adwokatów z grupy na FB Polska Palestra:

Tomasz M.

Aaaaaaaaaaaplikant Sądowi już nie wystarczy, muszę być ja osobiście.
Zanim zadam Sądowi to niedyskretne pytanie, niniejszym ogłaszam konkurs na najbardziej pasujący rygor procesowy, albo pozaprocesowy na ewentualność gdybym nie podołał wyzwaniu stawiennictwa.

osobiste stawiennictwoZofia J.-P.

No jak to? Pominięcia dowodu z Pana stanowiska procesowego, oczywiście!

Marcin P.

Pod rygorem egzekucji!

Łukasz W. B.

Rygor uprowadzenia i doprowadzenia.

Marcin P.

Powieszenie bez zawieszenia.

Krzysztof K.

Pod rygorem uznania, że pełnomocnictwo do reprezentowania powoda wygasło.

Łukasz W. B.

Może grzywna z automatyczną zamianą na areszt?

Marcin P.

Optowałbym za pręgierzem i chłostą.

Tomasz M.

Smaganie witkami po gołych piętach.

Marcin P.

Pod rygorem ignorowania w przyszłości.

Monika S.-W.

Pod rygorem oddelegowania przymusowego do kancelarii doktoro-profesora nauk wszelakich z wyjątkiem prawnych (w Lublińcu).

Krzysztof Ł.

Po rygorem wielkiego focha!

Anna J.

Krzysztof F. – foch i odrzucenie powództwa, czyli tzw. foch z przytupem!

Krzysztof K.

Pod rygorem zrzeczenia się prawa do złożenia wniosku o uzasadnienie oraz wniesienia apelacji – w tej i we wszystkich sprawach.

Izabela D.-A.

Pod rygorem rygoru!