ustawa pakamerowa 6

Uchwała nr 13/2015 z dnia 23 maja 2015 r.

Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Łodzi

w sprawie projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej

(druk sejmowy 3338)

 

1. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Łodzi wyraża zaniepokojenie aktualnym brzmieniem projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej (druk sejmowy 3338). Szczególne wątpliwości Izby budzą zapisy:

1) zmieniające prawo ustrojowe Adwokatury i nakładające na Adwokaturę oraz jej członków dodatkowe obowiązki o charakterze publicznoprawnym w sposób nieprecyzyjny i uniemożliwiający ich realizację;

2) rozszerzające katalog osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej poza osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej (art. 3 ust. 1-3 projektu);

3) stanowiące zagrożenie dla prawa do obrony, w szczególności dla tajemnicy adwokackiej (art. 3 ust. 5-9, art. 11 projektu);

4) dublujące rozwiązania przyjęte w innych ustawach, co stanowi zagrożenie dla efektywności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i generuje z tego tytułu zbędne koszty rozszerzające katalog usług, do których uprawnieni są beneficjenci ustawy, polegające na sporządzanie pism wszczynających postępowanie sądowe i sądowoadministracyjne (art. 4 ust. 1 pkt 4 projektu);

5) wykluczające możliwość zastępowania adwokata przez aplikanta adwokackiego przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej (art. 5 ust. 1 projektu);

6) powodujące wątpliwości co do dobrowolności uczestniczenia adwokatów w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej (art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 31 pkt 1 i 2, art. 36 projektu);

7) skutkujące nałożeniem na adwokata obowiązku zapewnienia na swój koszt bazy aktów prawnych wykorzystywanych przy świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej (art. 10 ust. 1 pkt 5 projektu);

8) stawiające adwokatów a priori w gorszej pozycji od tej, w jakiej znajdują się organizacje pozarządowe, uczestniczące w systemie (art. 12 ust. 2 projektu);

9) nieprecyzujące w żaden sposób wynagrodzenia należnego adwokatowi z tytułu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej;

10) stanowiące zbędne marnotrawstwo środków publicznych na instytucję informacji prawnej, której zasady funkcjonowania i potrzeba powołania jest opisana w ustawie w taki sposób, że jest mało prawdopodobne, aby uprawnieni obywatele mogli otrzymać rzetelną i przydatną informację, a w efekcie, aby w ogóle z niej korzystali (art. 15-22 projektu). Forma ta nie będzie realizować postulatu edukacji prawnej, czyniąc instytucję informacji prawnej zbędną i nadmiernie kosztową.

2. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Łodzi występuje do Naczelnej Rady Adwokackiej o podjęcie stanowczych działań zapobiegających przyjęciu projektu ustawy w brzmieniu godzącym nie tylko w Adwokaturę i jej członków, ale również w obywateli (naruszenie prawa do obrony i tajemnicy adwokackiej) i budżet państwa (nieefektywność rozwiązań, dublowanie rozwiązań przyjętych w innych ustawach, marnotrawstwo publicznych środków na informację prawną). W tym celu Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Łodzi uznaje za zasadne zapewnienie stałej reprezentacji Adwokatury w toku prac parlamentarnych nad projektem przedmiotowej ustawy.