sowy 87

Uchwała numer 5 z dnia 13 czerwca 2015 r.
Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Radomiu
w sprawie projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Radomiu wyraża stanowczy sprzeciw wobec aktualnego brzmienia projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej.
Szczególny sprzeciw budzą przepisy:
1. zmieniające prawo ustrojowe Adwokatury i nakładające na samorząd i jej członków dodatkowe obowiązki o charakterze publicznoprawnym bez zapewnienia odpowiednich środków z budżetu państwa,
2. rozszerzające katalog osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej poza osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej,
3. nieprzewidujące partycypacji finansowej osób uprawnionych niezależnie od ich rzeczywistego stanu majątkowego,
4. powodujące wątpliwość co do pełnej dobrowolności uczestnictwa adwokatów w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej,
5. nakładające na adwokatów zapewnienie na swój koszt sprzętu komputerowego i bazy aktów prawnych,
6. dyskryminujące adwokatów względem organizacji społecznych uczestniczących w systemie, w szczególności w zakresie odpowiedzialności z tytułu niewłaściwej jakości udzielonej pomocy,
7. niezwalniające wynagrodzenia adwokackiego z podatku VAT,
8. niezapewniające godnego wynagrodzenia adwokatom uczestniczącym w systemie,
9. godzące w istotę tajemnicy adwokackiej oraz narzucające na adwokata szereg niepotrzebnych czynności sprawozdawczych.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Radomiu występuje do Naczelnej Rady Adwokackiej o podjęcie na najbliższym posiedzeniu plenarnym stanowczych działań zapobiegających przyjęciu ustawy w brzmieniu godzącym zarówno w interesy samorządu adwokackiego, jak i obywateli.
W szczególności poddajemy pod rozwagę opracowanie regulaminu wyznaczania adwokatów uczestniczących w systemie, który podkreśli dobrowolność uczestniczenia w pełnieniu dyżurów na podstawie ustawy oraz zobowiązanie dziekanów do niewyznaczania adwokatów, którzy nie wyrażą na to zgody.
Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Radomiu występuje do Naczelnej Rady Adwokackiej o podjęcie na najbliższym posiedzeniu plenarnym stanowczych działań mających na celu urealnienie stawek za udzielenie pomocy prawnej z urzędu, a w razie odmowy przez klienta przyjęcia pomocy prawnej z urzędu – zapewnienie zwrotu poniesionych przed adwokata kosztów.