prawda MS

W ramach kampanii propagandowej dotyczącej nieodpłatnej pomocy prawnej (błędnie nazywanej darmową pomocą prawną prawną) Ministerstwo Sprawiedliwości stworzyło stronę internetową darmowapomocprawna.ms.gov.pl. Za jej pośrednictwem dowiadujemy się m.in., że „Ustawa jest istotnym elementem wygłoszonego 1 października 2014 r. exposé Prezesa Rady Ministrów Ewy Kopacz.” Wczytując się w zawartość strony dowiadujemy się, że „Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych system zagwarantuje bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych na poziomie lokalnym i zniweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.” Z tego krótkiego i jakże treściwego przekazu wynika, że łaskawy rząd gwarantuje bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych. Zastanawia czy rząd przewidywał, że inne rozwiązania – mianowicie:

                – gwarantowanie bezpłatnego dostępu do odpłatnych porad prawnych,

                – gwarantowanie odpłatnego dostępu do darmowych porad prawnych,

                – gwarantowanie odpłatnego dostępu do odpłatnych porad prawnych.

Można spuścić zasłonę milczenia nad przemilczaniem samorządów adwokatów oraz radców pranych jako podmiotów, dzięki którym zniweluje się rzekomo występującą barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej, ale nie można pozostawić bez komentarza innych braków w przekazie znajdującym się na propagandowej stronie internetowej.

Z przejmującego spotu nr 1 dowiadujemy się, że grupa starszych kobiet żali się na omamianie ich niezrozumiałymi umowami pisanymi drobnym druczkiem. Przypomina to słynne * (gwiazdki) w umowach.

To samo dotyczy przekazu serwowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Gdzie znajduje się * na stronach MS?. Otóż znajdziemy ją w zakładce „dla wykonawców”. Według informacji przekazywanych za pośrednictwem strony internetowej dowiadujemy się następujących rzeczy:

„W przypadku, gdy nieodpłatnej pomocy udzielać będzie magister prawa uprawniony do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie musiał złożyć pisemne oświadczenie, że jest świadomy uzyskania pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radcą prawnym albo doradcą podatkowym.

Wzór takiego oświadczenia jest określony jako załącznik do ustawy”.

pakamery stronka MSPo przeczytaniu tej informacji zastanowić się należy czy przekazana została prawdziwa informacja. Tylko co to jest prawda? Jak pisał ks. Józef Tischner „Są trzy prawdy: świento prawda, tys prawda i gówno prawda”

Z jaką prawdą mamy do czynienia w informacji Ministerstwa Sprawiedliwości, co nie zostało przekazane społeczeństwu?

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w przypadku skorzystania w ramach tego systemu z usług świadczonych przez magistrów prawa uprawnionych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osoba, której udzielona będzie pomoc prawna będzie musiała złożyć dobrowolnie pisemne oświadczenia:

(i)           że jest świadoma uzyskania pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radcą prawnym albo doradcą podatkowym.,

(ii)          że została poinformowany, że jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza osoby udzielającej mi nieodpłatnej pomocy prawnej jest wyłączona, z wyjątkiem przypadku wyrządzenia szkody z winy umyślnej,

(iii)         że przyjmuje do wiadomości, że osoba udzielająca mi nieodpłatnej pomocy prawnej nie jest obowiązana do zachowania tajemnicy, w rozumieniu art. 180 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postepowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.).

Tak brzmi całość oświadczenia, które będzie podpisywane przez osobę korzystającą z nieodpłatnej pomocy prawnej. Podpisanie tego oświadczenia będzie niosło następujące konsekwencje:

(i)          odpowiedzialność magistrów prawa będzie ograniczona tylko do przypadków winy umyślnej, czyli nie będą oni odpowiadać ani za jakość udzielonej porady, ani za szkody wynikające z błędnej porady;

(ii)          złożenie oświadczenia będzie skutkowało wyłączeniem również odpowiedzialności Skarbu Państwa lub powiatu za szkodę wyrządzoną przez błędną poradę;

(iii)         informacje przekazane magistrowi prawa, który nie jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego dowiedział się podczas udzielania porady, będą mogły być wykorzystane przeciw osobie korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej na wniosek przeciwnika procesowego lub prokuratora.

Wracając do rodzajów prawdy, o których pisał ks. Józef Tischner, jaką prawdę przekazuje Ministerstwo Sprawiedliwości? Odpowiedź pozostawiamy czytelnikom.

I jeszcze na koniec:

UCHWAŁA NR 96/2015

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 18 września 2015 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, w związku z prowadzoną kampanią informacyjną przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotyczącą zasad udzielania pomocy prawnej w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, wyraża zaniepokojenie zaniechaniem szczegółowej informacji osób uprawnionych co do zasad odpowiedzialności odszkodowawczej oraz konsekwencji braku obowiązku zachowania tajemnicy przez mających świadczyć pomoc prawną magistrów prawa niebędących adwokatami, radcami prawnymi lub doradcami podatkowymi.

W związku z koniecznością złożenia przez osobę uprawnioną pisemnego oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255) koniecznym jest zawarcie we wszelkich materiałach informacyjnych dotyczących zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej informacji, że odpowiedzialność magistrów prawa nie obejmuje szkód powstałych w wyniku niedbalstwa i lekkomyślności, nie podlegają oni obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze świadczeniem pomocy prawnej oraz mogą być przesłuchiwani na okoliczności, o których się dowiedzieli w związku z udzieleniem pomocy prawnej.