system ministerstwa failureDostaliśmy tekst od znajomej Pani Notariusz i postanowiliśmy go zamieścić, żeby Państwo wiedzieli, że początki lipca mogą być trudne, zwłaszcza w obrocie nieruchomościami. Powodzenia w szukaniu notariusza!

Blokada kancelarii notarialnych od lipca 2016 r.

Zgonie z obowiązującym art. 92 § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – prawo o notariacie notariusz sporządzający akt notarialny zawierający przeniesienie, zmianę, zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej, bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, jest obowiązany zamieścić w tym akcie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, a następnie przesłać taki akt do właściwego Wydziału Ksiąg Wieczystych.

Zatem każdy powołany notariusz (nowy jak i z kilkuletnim stażem) może dokonać czynności „ingerujących” w treść księgi wieczystej. Około 2 lata temu pojawił się pomysł, żeby wpisów w księgach wieczystych dokonywać za pomocą systemu teleinformatycznego. Przypomnienia wymaga tu fakt działania systemu przeglądania elektronicznych ksiąg wieczystych – prace techniczne w ciągu godzin pracy, zawieszanie się systemu przy zbyt dużej ilości osób naraz z niego korzystających itp.

Dnia 01 grudnia 2013 roku weszło w życie rozporządzenie MS z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych – czyli płatnego przeglądania i ustalania księgi wieczystej. Uzyskanie dostępu wymaga zgody Ministra Sprawiedliwości udzielanej na wniosek. Rozpatrzenie wniosku następuje oczywiście w trybie postępowania administracyjnego. Rozporządzenie to dotyka głównie notariuszy i ich zastępców, komorników i asesorów komorniczych, naczelników urzędów skarbowych i ich zastępców.  Podmioty które uzyskały zgodę MS dot. pierwszego rozporządzenia otrzymały również certyfikat umożliwiający dostęp do systemu, który z dniem 01 lipca br. podobno miał się z automatu przekształcić w certyfikat umożliwiający składnie wniosków do ksiąg wieczystych. Niemniej wielu przedstawicieli powołanych zawodów nie wystąpiło o te zgody z uwagi na ponoszenie dodatkowych kosztów. I tu pojawił się pierwszy problem. Żadna z tych osób powołanych do zawodu po lutym 2016 roku ma nie uzyskać już takiej zgody do czasu wejścia w życie z dniem 01 lipca 2016 r. rozporządzenia MS z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowania sądowe. Zgodnie z tym rozporządzeniem uzyskanie takiego konta także wymaga odpowiedniego certyfikatu wydawanego na wniosek.

W związku z powyższym Krajowa Rada Notarialna wystąpiła do Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości (DIRS) dotyczące certyfikatów produkcyjnych dla notariuszy, zastępców notarialnych i emerytowanych notariuszy, wykorzystywanych od dnia 01 lipca 2016 r. do składania wniosków o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W odpowiedzi na to pytanie cytaty:

  1. Notariusze, którzy nie uzyskali dotychczas certyfikatu umożliwiającego składanie wniosków o wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych i certyfikatu takiego nie uzyskają przed dniem 01 lipca 2016 r. pomimo złożenia wniosku do Ministra Sprawiedliwości, zmuszeni będą poddać się procedurze przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2016 r. przywołanym w pkt 1. Oznacza to, że nawet jeżeli obecnie złożą wniosek o założenie konta umożliwiającego otrzymanie certyfikatu wykorzystywanego do składania wniosków o wpis do księgi wieczystej, to z uwagi na datę wejścia w życie ww. rozporządzenia (01 lipiec 2016 r.) jego procedowanie rozpocznie się 01 lipca 2016 r. Notariusze uzyskują certyfikaty produkcyjne z okresem ważności co najmniej 1 roku, nie dłuższym jednak jak 2 lata.

– należy zwrócić uwagę ze certyfikaty nie były wydawane osobom powołanym po lutym 2016 r.

  1. Według informacji DIRS, w początkowym okresie stosowania rozporządzenia należy liczyć się, że na wydanie certyfikatu trzeba będzie oczekiwać około 14 dni.

Dodatkowo z nieoficjalnego źródła wiadomo, że wnioski o wydanie certyfikatu zaczną być rozpatrywane od 1 lipca 2016 r.

            W związku z powyższym bardzo dużo kancelarii notarialnych w całej Polsce będzie zablokowane nawet ze zwykłymi umowami sprzedaży, notariusze będą zmuszeni odmawiać dokonania czynności, a na czynsz i wszelkie opłaty nikt nie da, spadnie obrót nieruchomościami. Dodatkowo nie ma gwarancji, że system będzie poprawnie działać, a złożenie wniosku w związku z nowelizacją przepisów trzeba będzie złożyć tego samego dnia – a jak system nie będzie działać? Ewentualnie wniosek o przywrócenie terminu bo brak jest regulacji w tym zakresie.

Update!

Komentarz Adama S. z fejsbukowej grupy „Jestem prawnikiem, nie niewolnikiem”:

Komornicy też nie mają dostępu – znaczy się jest login, ale nie nadesłali pinu…