ping-pong-kpk

Krótki instruktaż wprowadzania zmian w prawie bez wyprowadzania kobiet na ulicę

1/. Znajdź nudną ustawę, nie dotyczącą ani kwestii światopoglądowych, ani gdzieś circe about 90% obywateli Pl, najlepiej taką, o której istnieniu niewielu ludzi w ogóle wie, jeszcze mniej się nią interesuje i stosuje, ale której stosowanie może zahaczyć o postępowania karne i cywilne,

2/. napisz śmiertelnie nudny projekt zmiany tej ustawy. Na powiedzmy max 8 stron, żeby się nie przemęczyć,

3/. między stroną 7 a 8, prawie na końcu, ale nie jako ostatni artykuł, na ostatni potrafią spojrzeć – wściub maleńką zmiankę, ale nie, że bach od razu w k.p.k. zmianą uderzasz, nie, spokojnie – najpierw taka gra wstępna, w ustawę o zmianie ustawy – wybrać którąś z miliona pińcet, która przynjmniej częściowo jeszcze obowiązuje,

4/. i jak już jest taka ustawa o zmianie ustawy, na którą jest szansa nikt okiem nie łypnie, no bo co tam niby można wstawić ważnego, nie? To walisz tam rozumiesz coś takiego:

Art. 8.

W ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy –

Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. poz. 1070) w art. 5:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.

Jeżeli w sprawach, w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy skierowano do sądu akt oskarżenia, wniosek o wydanie wyroku skazującego, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania lub wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego i orzeczenie środka zabezpieczającego, ujawniły się istotne okoliczności, konieczność poszukiwania dowodów lub zachodzi konieczność przeprowadzenia innych czynności mających na celu wyjaśnienie okoliczności sprawy, sąd na wniosek prokuratora przekazuje mu sprawę w celu uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia.

Przepisu art. 344a § 3 ustawy, o której mowa w art. 1, nie stosuje się.”;

2)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:„1a. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, został złożony w postępowaniu odwoławczym, sąd odwoławczy, przekazując sprawę prokuratorowi w celu uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia, uchyla zaskarżany wyrok.”.

5/. załóż się, że nawet jedna kobieta w proteście na ulicę nie wyjdzie. Bo nie zauważą!!! 😀

Także sprytnie, trochę naokoło, ale ważne, żeby do celu dojść bez kolizji, więc można i obwodnicą, stuknie się to w sejmie nocną porą między awanturą o aborcję, a aferą o CETA i szach mat gorszy sorcie animalny 🙂

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/6EB5A999944534C4C12580350029871C/%24File/851.pdf

Z dyskusji na grupach adwokackich:

Radosław K.

Sukces tego przepisu będzie pewny. Od tej pory prokuratorzy będą mieli 100% skuteczność w skazaniach. Nie uświadczymy już prawomocnego wyroku uniewinniającego

Dariusz G.

Jakie to będzie genialne rozwiązanie (jak się sprawdzi to będzie dotyczyć wszystkich spraw).

Możemy sobie wyobrazić taki ping-pong

AO
Uniewinnienie
uchył przez sąd odwoławczy
AO
Uniewinnienie
uchył przez sąd odwoławczy
AO
Uniewinnienie
uchył przez sąd odwoławczy
AO
Uniewinnienie
uchył przez sąd odwoławczy

I można tak kilkanaście lat ciągnąć

Rafał R.

Dopóki śmierć go nie rozłączy:P

Marcin Ż.

.Ale może chodzi o co innego – może Ministerstwo uznało, że prokuratorzy to są tacy idioci, iż nawet apelacji porządnie nie umieją napisać i trzeba ustawowo zapewnić im jej uwzględnienie.

Dariusz W.

Może chodzić o coś zupełnie innego – AO poszedł przed uziobrowieniem Prokuratury i „dobra zmiana” ma inne zdanie odnośnie ścigania danej osoby 😉

Marcin Ż.

Ale Panie Mecenasie – to brzmi, jak przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków!

Dariusz W.

Zgadzam się 🙂

Marcin Ż.

To Pan Minister nie jest uczciwy? 😦

Dariusz W.

Pewnie według własnej definicji jest 😉

Marcin Ż.

Nie wiedziałem, że „uczciwość” jest pojęciem względnym – chyba nigdy nie zrozumiem polityki.