Dzisiaj nie będziemy dużo pisać. Po prostu wklejamy orzecznictwo ETPC w zakresie swobody wypowiedzi i roli mediów w społeczeństwie w kontekście ograniczania dostępu mediów do Sejmu.

media-zakaz-nagr-posiedzen-sejmu-w-projekcieŹródło: http://www.sejm.gov.pl/media8.nsf/files/EPIA-AGMN5J/$File/Informacja%20na%20temat%20zmian%20w%20organizacji%20pracy%20medi%C3%B3w%20w%20Parlamencie.pdf

media-art-61-konstytucji

Sprawa 15890/89 Jersild v. Dania, wyrok z dnia 23 września 1994 r.

  1. […] Trybunał przypomina, że swoboda wypowiedzi stanowi jedną z istotnych podstaw społeczeństwa demokratycznego, a zabezpieczenia oferowane prasie mają szczególne znaczenie (ibid.). Jakkolwiek prasa nie może przekraczać wyznaczonych granic, między innymi, w interesie „ochrony reputacji i praw innych”, ciąży na niej zadanie rozpowszechniania informacji oraz idei w interesie publicznym. Nie tylko prasa ma za zadanie rozpowszechnianie tych informacji i idei, ale opinia publiczna ma również prawo do ich otrzymywania. Gdyby było inaczej, prasa nie byłaby zdolna do odgrywania jej istotnej roli „psa-strażnika publicznego” (ibid.). Jakkolwiek sformułowane to było pierwotnie w odniesieniu do mediów drukowanych, te zasady bez wątpienia stosują się do mediów audiowizualnych.
  1. […]The Court reiterates that freedom of expression constitutes one of the essential foundations of a democratic society and that the safeguards to be afforded to the press are of particular importance (ibid.). Whilst the press must not overstep the bounds set, inter alia, in the interest of „the protection of the reputation or rights of others”, it is nevertheless incumbent on it to impart information and ideas of public interest. Not only does the press have the task of imparting such information and ideas: the public also has a right to receive them. Were it otherwise, the press would be unable to play its vital role of „public watchdog” (ibid.). Although formulated primarily with regard to the print media, these principles doubtless apply also to the audiovisual media.

Sprawa 21980/93 Bladet Tromsø v. Norwegia, wyrok z dnia 20 maja 1999 r.

  1. Jednym z czynników o szczególnej wadze dla oceny Trybunału w niniejszej sprawie jest istotna funkcja, jaką prasa wypełnia w społeczeństwie demokratycznym. Jakkolwiek prasie nie wolno przekraczać pewnych granic, w szczególności poszanowania dla reputacji i praw innych oraz potrzeby zapobieżenia ujawnieniu informacji poufnych, jej zadaniem jest jednak rozpowszechnianie – w sposób zgodny z jej obowiązkami – informacji i idei we wszystkich sprawach będących w zainteresowaniu publicznym […]. Dodatkowo, Trybunał pamięta, że wolność dziennikarska obejmuje wszelkie możliwe odwołania do pewnego stopnia przesady, a nawet prowokacji […]. W sprawie, jak obecna, krajowy margines swobody oceny jest określony przez interes społeczeństwa demokratycznego w pozwoleniu prasie na wykonywanie jej istotnej roli „psa-strażnika publicznego” w rozpowszechnianiu informacji będących w poważnym zainteresowaniu opinii publicznej […].
  1. One factor of particular importance for the Court’s determination in the present case is the essential function the press fulfils in a democratic society. Although the press must not overstep certain bounds, in particular in respect of the reputation and rights of others and the need to prevent the disclosure of confidential information, its duty is nevertheless to impart – in a manner consistent with its obligations and responsibilities – information and ideas on all matters of public interest […]. In addition, the Court is mindful of the fact that journalistic freedom also covers possible recourse to a degree of exaggeration, or even provocation […]. In cases such as the present one the national margin of appreciation is circumscribed by the interest of democratic society in enabling the press to exercise its vital role of “public watchdog” in imparting information of serious public concern […].

Sprawa 9815/82 Lingens v. Austria, wyrok z dnia 8 lipca 1986 r.

  1. Swoboda prasy w dalszej kolejności zapewnia opinii publicznej jeden z najlepszych sposobów odkrywania i formowania opinii oraz idei oraz postaw przywódców politycznych. Bardziej ogólnie, swoboda politycznej debaty znajduje się w centrum koncepcji społeczeństwa demokratycznego, które przeważa w ramach Konwencji.
  1. Freedom of the press furthermore affords the public one of the best means of discovering and forming an opinion of the ideas and attitudes of political leaders. More generally, freedom of political debate is at the very core of the concept of a democratic society which prevails throughout the Convention.

Sprawa 13585/88 Guardian and Observer v. Zjednoczone Królestwo, wyrok z dnia 26 listopada 1991 r.

  1. Z drugiej strony, niebezpieczeństwa związane z uprzednimi ograniczeniami są takiej natury, że wymagają dokładnego zbadania ze strony Trybunału. Jest tak w szczególności w przypadku prasy, gdyż informacja jest towarem o krótkim terminie przydatności, a opóźnienie jej publikacji, nawet przez krótki okres, może pozbawić informacji całej jej wartości i zainteresowania.
  1. On the other hand, the dangers inherent in prior restraints are such that they call for the most careful scrutiny on the part of the Court. This is especially so as far as the press is concerned, for news is a perishable commodity and to delay its publication, even for a short period, may well deprive it of all its value and interest.

Sprawa 13936/02 Manole i inni v. Mołdawia, wyrok z dnia 17 września 2009 r.

  1. Sytuacja, w której potężna grupa ekonomiczna lub polityczna może uzyskać pozycję dominującą w mediach audiowizualnych i w ten sposób wywierać presję na wydawców i ewentualnie ograniczać ich swobodę edytorską podważa fundamentalną rolę swobody wypowiedzi w społeczeństwie demokratycznym, ujętą w art. 10 Konwencji, w szczególności, kiedy służy ona rozpowszechnianiu informacji i idei w interesie publicznym, które opinia publiczna jest uprawniona otrzymywać.
  1. A situation whereby a powerful economic or political group in a society is permitted to obtain a position of dominance over the audiovisual media and thereby exercise pressure on broadcasters and eventually curtail their editorial freedom undermines the fundamental role of freedom of expression in a democratic society as enshrined in Article 10 of the Convention, in particular where it serves to impart information and ideas of general interest, which the public is moreover entitled to receive.

 

 

Artykuł porównawczy z portalu forsal.pl:

Jak wygląda dostęp mediów do parlamentu w innych krajach świata?

 

17-grudnia-2016-stanowisko-nraŹródło: http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/prezydium-nra-ws-wolnych-mediow-w-sejmie/

W ikonie grafika autorstwa: Ślepym Okiem Temidy/