Mec. Bartosz Przeciechowski na grupie „Prawniczo” na FB opublikował najnowsze, dzisiejsze (14. 05. 2020 r.) informacje:
Ruszają terminy procesowe i sądowe, także terminy przewidziane przepisami prawa administracyjnego !!
Videorozprawy wg KPC i PPSA w okresie stanu epidemii oraz przez rok od jego zakończenia !

Sejm 14.05.2020 uchwalił ostatecznie i przekazał do podpisu prezydentowi ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

1. Najistotniejsza zmiana zawarta jest w art. 46 pkt 20 – uchyla się art. 15zzs oraz art. 15zzr, czyli przepisy wg których w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów materialnych oraz bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach nie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu na ten okres.

2. Przepis przejściowy art. 68 przewiduje 7 dni na uruchomienie biegu terminów – od wejścia w życie ustawy (dzień po dniu ogłoszenia).
Między innymi „rozpocznie się” bieg przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary (czy na pewno nie na nowo?)

3. Art. 46 pkt 8 projektu precyzuje także katalog „spraw pilnych” z art. 14a ustawy COVID-19

Wniosek z tego – nadal pewne sprawy są traktowane jako pilne, natomiast odstępuje się od zawieszenia lub wstrzymania biegu terminów.
4. Wprowadza się jako zasadę videorozprawy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich – chyba, że przeprowadzenie zwykłej rozprawy lub posiedzenia jawnego nie wywoła nadmiernego zagrożenia, przy czym:
a) brak videorozpraw i brak posiedzeń z wyłączeniem jawności w w postępowaniu karnym (innych niż obecnie wg kpk)
b) przed WSA i NSA – videorozprawy; możliwość rozpoznawania spraw na posiedzeniu niejawnym przez WSA (bez prawa sprzeciwu strony)
c) posiedzenia jawne wg KPC w formie videorozprawy; przeprowadzenie posiedzenia niejawnego wg KPC możliwe jedynie, gdy strona się temu nie sprzeciwiła. Uwaga – pełnomocnicy profesjonalni nie będą pouczani o prawie złożenia sprzeciwu !!
d) w post. cywilnych członkowie składu poza referentem i przewodniczącym mogą brać udział w posiedzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem posiedzenia, na którym dochodzi do zamknięcia rozprawy.
5. W postępowaniu cywilnym sąd może wydać wyrok na posiedzeniu niejawnym, po uprzednim odebraniu od stron stanowisk na piśmie.
6. Rozszerzenie stosowania art. 374 kpc – rozpoznawanie na posiedzeniu niejawnym także apelacji wniesionych przed 7.11.2019, brak pouczeń dla profesjonalnych pełnomocników w tym zakresie !!
7. NSA może rozpoznawać skargi kasacyjne na posiedzeniu niejawnym, o ile strony wyrażą na to zgodę.
Warto odnotować także:
art. 46 pkt 40 – nowy art. 31zi1 i art. 31zi2 – urlopy płatne dla aplikantów i zwrot opłaty dla osób wycofujących się z egzaminu.
art. 46 pkt 41 – w art. 31zo nowy ust. 2a i 2b – dotyczyć będzie adwokatów niezatrudniających pracowników – zwolnienie z ZUS o ile w lutym 2020 dochód nie przekroczył 7000 zł.
Poniższe zmiany mają charakter trwały, niezależny od stanu epidemii, np.:
art. 1 – dodanie art. 387[1] kc,
art. 2 – dodanie art. 952[1] kpc,
art. 8 – dodanie §2 i 3 w art. 304 kk,
art. 11 – zmiana USP, delegacja dla MS do określenia rozporządzeniem systemu teleinformatycznego, obsługującego postępowania sądowe.
art. 29 – zmiany w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
art. 31 – zmiany Prawa o Prokuraturze
art. 43 – zmiana ustawy o zmianie KSH z 30.08.2019

http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/344_u.htm

link sejmowa tarcza 4
Link sejmowy oczywiście nie działa.
Ale może kiedyś zadziała, niekoniecznie co prawda pod tym samym adresem.
Grafika od Ślepym Okiem Temidy ❤
Reklama