Home

Sytuacja w wydziałach i sekcjach wykonawczych po zmianie operatora pocztowego  – przywrócenie terminu do złożenia zażalenia i zażalenie

No i stało się.

Dochodzą do nas pierwsze informacje o ofiarach „niedoręczeń” PGP i jego prześwietnych podwykonawców.

Weryfikacja nastapiła w sądzie lubelskim i zamojskim.

Gdzie przed 1 stycznia 2014 r. na ok. 25 spraw dziennie na 1 sędziego – w sumie maximum 5 odbywało sie pod nieobecność skazanego przy uznaniu „doręczenia zastępczego” albo było odraczanych z powodu braku wiadomości o doręczeniu.

A odkąd rozprawy zaczęły toczyć się w terminach wyznaczanych po 1 stycznia 2014 r. i co za tym idzie – zawiadomienia i postanowienia zaczeły być „doręczane” przez „nowego, lepszego” operatora czyli PGP – proporcje są dokładnie odwrotne.

Z przeprowadzonych dyskretnych wywiadów wynika, że sędziowie w obawie, iż zaraz „siedzieć w kryminale” będzie cała Polska oraz w miarę nabywania własnej wiedzy na temat specyfiki owych „doręczeń”, opisywanej także szeroko przez media, na portalach społecznościowych, fotografowanych, nagrywanych, dokumentowanych a świadczących o nierzetelności systemu doręczeniowego w nowym wykonaniu – przestali uznawać instytucję „zastępczego doręczenia” w wykonaniu Polskiej Grupy Pocztowej.

Mleko już się jednak rozlało.

W Trójmieście. Sąd Rejonowy Gdynia – zainteresowanych tam odsyłamy. Pana Zgorzelskiego, który usiłuje oczerniać całą adwokaturę –  także. Prosze sobie zweryfikować informacje u źródła, nikt tego za Pana nie zamierza robić i nie zrobi, trochę aktywności😀 Odbiegającej od dotychczasowej – czyli opluwania i szkalowania wszystkich, którzy wskazują na wady i nieprawidłowości i próbowania zwalenia na nich winy.

Nie mamy póki co zgody na ujawnienie dokumentów i danych osobowych chłopaka, który list z postanowieniem zmieniającym mu karę grzywny na karę pozbawienia wolności odebrał … od ekspedientki w sklepie monopolowym, w którym bynajmniej nie ma punktu awiz PGP, a której list – bez „zwrotki” doręczył pan z InPostu.

O posiedzeniu nie wiedział, awiza nie otrzymał. Kto i z jaką datą pokwitował odbiór postanowienia – nie wie.

W każdym bądź razie zanim zdążył pojechać do sądu i złożyć wniosek o rozłożenie kary grzywny na raty – już ma tą karę zamienioną na karę pozbawienia wolności …

Ciepło myśli o panach Prezesach.

W sytuacjach analogicznych – proszę żądać uwierzytelnionych odpisów zwróconych do sądu przesyłek, lub zwrotek, o ile zostały podpisane przez przypadkową osobę, której list doręczono.

Proszę pisać reklamację: do PGP (gdzie prawdopodobnie utonie, gdyż „stała” liczba skarg i reklamacji wynosi nieustannie jak czytamy w mediach ok. 360🙂 ), do Ministerstwa Sprawiedliwości – które wypiera się jakiejkolwiek odpowiedzialności za przetarg, do organizatora przetargu i autora SIWZ czyli sprawcy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej ul.  Farmaceutów 2, 31-463 Kraków, do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Poniżej – wzory pism jakie trzeba złożyć do sądu w razie sytuacji jak opisana wyżej –  po ich uzupełnieniu o sygnaturę akt i właściwą nazwę sądów.

Jest to przykładowy wzór – opis stanu faktycznego proszę zmienić na opis faktów jakie miały miejsce w rzeczywistości w konkretnej sytuacji.

szklana kula doręczono skuteczniehttps://www.facebook.com/SlepymOkiemTemidy

Sąd Rejonowy
……… Wydział Karny* Sekcja Wykonywania Orzeczeń/Sekcja Wykonawcza*
/Wydział Wykonawczy*
w ……………………….

dotyczy sprawy sygn. akt: ………………..

Wniosek
o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na postanowienie z dnia ……………………
z wnioskiem o wstrzymanie wykonania orzeczenia
oraz doręczenie uwierzytelnionego odpisu koperty z potwierdzeniem nadania celem złożenia skargi i reklamacji na Polską Grupę Pocztową.

Z uwagi na fakt, iż o terminie posiedzenia nie zostałem powiadomiony i nie otrzymałem żadnego awiza (co jak wynika z doniesień medialnych w przypadku nowego operatora nie jest wyjątkowe lecz raczej nagminne), zaś o tym, że posiedzenie się odbyło i jakie orzeczenie zapadło dowiedziałem się przypadkiem w dniu …………………………………… – na zasadzie art. 126 § 1 k.p.k. wnoszę o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na postanowienie.
Jednocześnie, na podstawie art. 127 k.p.k. wnoszę o wstrzymanie wykonania orzeczenia.

Uzasadnienie

W dniu …………………… w sądzie chciałem złożyć wniosek o rozłożenie orzeczonej wobec mnie wyrokiem sygn. akt …………. kary grzywny na raty.
W czasie rozmowy w Sekretariacie dowiedziałem się, że jest już na to za późno, ponieważ w dniu …………………. odbyło się posiedzenie w przedmiocie zamiany orzeczonej wobec mnie kary grzywny na karę pozbawienia wolności i orzeczenie jest prawomocne.
Nie otrzymałem ani zawiadomienia o terminie posiedzenia, ani postanowienia.
Nie otrzymałem żadnych awiz.
Ani pierwszych, ani powtórnych.
Przychodziły listy i rachunki, które wyjmowałem ze skrzynki – ale żadnego awiza nie było.
Pani poradziła zapłacić grzywnę, wtedy kara zastępcza zgodnie z art. 47 k.k.w. ulegnie zmniejszeniu.
Grzywna jest zbyt wysoka, abym mógł ją spłacić.
Wracając do domu z rozpaczy wstąpiłem do sklepu monopolowego obok bloku, gdzie ekspedientka, którą znam, wręczyła mi list z postanowieniem. Bez zwrotki.
Nie wiem kto i kiedy go odebrał, ona twierdziła, że doręczyciel przyniósł list i po potwierdzeniu przez nią, czy zna adresata – zostawił go jej.
Na powyższe okoliczności można przesłuchać ekspedientkę i członków mojej rodziny: …………………………………………
(imiona, nazwiska, adresy)
Z uwagi więc na fakt, iż zarówno niestawiennictwo na terminie rozprawy jak i uchybienie terminowi zawitemu do wniesienia zażalenia na postanowienie wynikło z przyczyn ode mnie niezależnych i jest wyłączną winą operatora pocztowego – wnoszę o przywrócenie mi terminu do złożenia zażalenia.
Jednocześnie wnoszę o doręczenie uwierzytelnionego odpisu koperty z potwierdzeniem nadania celem złożenia skargi i reklamacji na Polską Grupę Pocztową, której niezgodne z prawem działania realnie naraziły mnie na odbycie kary pozbawienia wolności.

podpis, data
………………………………………………..

/uwaga: przy skazaniu za wykroczenie kara grzywny zamieniana jest na karę aresztu – art. 25 k.w./

dziewczynka z awizamihttps://www.facebook.com/SlepymOkiemTemidy

Sąd Okregowy

……… Wydział Penitencjarny

w ………………….

za pośrednictwem:

Sądu Rejonowego

……… Wydział Karny* Sekcja Wykonywania Orzeczeń/Sekcja Wykonawcza*

/Wydział Wykonawczy*

w ……………………….

dotyczy sprawy sygn. akt: ………………..

Zażalenie

na postanowienie z dnia ………………..

z alternatywnym wnioskiem o uchylenie zaskarżonego postanowienia przez Sąd Rejonowy
na zasadzie art. 24 § 1 k.k.w. i ponowne wyznaczenie posiedzenia

Na zasadzie art. 46 § 5 k.k.w. zaskarżam wymienione postanowienie, zarzucając mu:

  • obrazę art. 22 § 1 „a” k.k.w. – a contrario, polegające na błędnym przyjęciu, iż zostałem „należycie” zawiadomiony o terminie posiedzenia z powodu uznania za dokument urzędowy zwrotnego poświadczenia nadania z nieprawdziwą adnotacją o niepodjęciu przesyłki w terminie i nie wstrzymaniu rozpoznania sprawy, mimo iż żaden „dokument” autorstwa PGP i jego podwykonawców nie jest dokumentem urzędowym w rozumieniu obowiązujących przepisów art. 244 § 1 k.p.c. i art. 17 ustawy z dnia 29 grudnia 2012 r. prawo pocztowe, Dz. U. Nr 1529 – ale wyłącznie dokumentem prywatnym w rozumieniu art. 245 k.p.c., co oznacza, iż jest dowodem jedynie na to, że osoba podpisana złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie – nie jest zaś dowodem na twierdzenia w oświadczeniu zawarte,

  • obrazę art. 178 ust. 1 w zw. z art. 42 ust. 2 Konstytucji RP poprzez pozbawienie mnie prawa do obrony wskutek uznania instytucji „zastępczego doręczenia” na podstawie dokumentu prywatnego i tym samym pozbawienie mnie możliwości spłaty kary grzywny w ratach – na które w warunkach pozbawienia wolności na pewno nie będę w stanie zarobić.

Z uwagi na powyższe wnoszę o uchylenie zaskarżonego postanowienia i skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji.

Zgłaszam także wniosek alternatywny – o uchylenie zaskarżonego postanowienia przez Sąd Rejonowy na zasadzie art. 24 § 1 k.k.w. i ponowne wyznaczenie posiedzenia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 244 § 1 k.p.c. dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone.

Takim dokumentem były dokumenty pocztowe wystawiane przez Pocztę Polską S.A. (art. 17 ustawy z dnia 29 grudnia 2012 r. prawo pocztowe, Dz. U. Nr 1529; zob. również postanowienie SN z dnia 28 września 2005 r., sygn. akt I CZ 101/05, postanowienie SN z dnia 30 kwietnia 1998 r., sygn. akt III CZ 51/98, czy wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2007, sygn. akt II FSK 627/06; II FSK 628/06), czyli potwierdzały, że w danej dacie nastąpił odbiór, w danej dacie nastąpiło awizowanie i od niego był liczony termin do odbioru, z upływem którego pismo było uważane za doręczone. Dokumenty wystawiane przez Polską Grupę Pocztową S.A. są natomiast dokumentami prywatnymi.

Zgodnie natomiast z art. 245 k.p.c. Dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie.

Jeżeli więc pismo zostanie przez adresata odebrane, to dokument PGP S.A. będzie stanowił dowód tego, że adresat złożył oświadczenie o odbiorze przesyłki.

Nowy system doręczania przesyłek przez PGP co podnoszą prawnicy w artykułach internetowych, Sądy i Rady Adwokackie w oświadczeniach i uchwałach – „kładzie” cały system doręczenia zastępczego.

Z awiza wypisanego przez doręczyciela PGP S.A. wynika tylko, że ten doręczyciel złożył oświadczenie o wystawieniu w tym dniu awiza – nie stanowi natomiast dowodu na to, że awizo w tym dniu zostało rzeczywiście wystawione.

Odbierałem korespondencję, płaciłem rachunki które są wrzucane do skrzynki pocztowej i nie miałem żadnego awiza! Ani pierwszego, ani powtórnego.

Nie jest to sytuacja „wyjątkowa” w praktyce tego operatora:

  1. http://www.mmstargard.pl/artykul/umykaja-im-wazne-sprawy,

  2. https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/29/pgp-dorecza-listy-ze-zwrotkami-albo-w-krzaki-komentarz-marsz-pilsudskiego/

  3. http://biznes.newsweek.pl/inpost-jak-wyglada-odbior-przesylek-w-kiosku-nagranie-newsweek-pl,artykuly,280923,1.html

  4. http://wyborcza.biz/biznes/1,100897,15306961,Dzis_adwokat_sam_szuka_listow.html

Skoro jednak Sąd przeprowadził posiedzenie bez mojej wiedzy i wydał pozbawiając mnie prawa do obrony niekorzystne dla mnie postanowienie – to znaczy, że albo ktoś sfałszował mój podpis na „zwrotce”, albo Sąd ten uznał zwrócone zawiadomienie jako „zastępczo doręczone” – co w świetle powołanych wyżej przepisów stanowi rażącą obrazę przepisów dokładnie określających co jest, a co nie jest dokumentem urzędowym – a nie jest nim żaden list zwrócony przez PGP czy jego podwykonawców.

Z uwagi na powyższe wnoszę jak na wstępie.

Wnoszę o rozważenie z uwagi na przedstawione wyżej argumenty – możliwości uchylenia zaskarżonego postanowienia przez Sąd Rejonowy na zasadzie art. 24 § 1 k.k.w. i ponowne wyznaczenie posiedzenia.

Jednocześnie proszę o kierowanie korespondencji do mnie za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub w inny sposób, bowiem jak czytam – nie mogę liczyć na prawidłowe doręczenie mi czegokolwiek przez PGP.

podpis, data

……………………………………………..

/uwaga: przy skazaniu za wykroczenie kara grzywny zamieniana jest na karę aresztu – art. 25 k.w./

3 thoughts on “Sytuacja w wydziałach i sekcjach wykonawczych – przywrócenie terminu do złożenia zażalenia i zażalenie

  1. Niestety stało się, ktoś w końcu oberwał po głowie wskutek chaosu z doręczeniami. Półtora miesiąca trzeba było, by operator zawalił sprawę ze skutkiem niekorzystnym dla strony. Niech teraz może pan Zgorzelski powie, że tak naprawdę to nie ich wina, bo pewnie sąd i tak chciał wydać takie orzeczenie, więc wydałby nawet przy obecności skazanego. Albo że to dolne ogniwa skopały sprawę, te niezależne od operatora. Tyle że od chowania głowy w piasek system sprawnie działać nie zacznie.

  2. no ale co na to wszystko sąd? jakby nie było sąd to niezależny od państwa, konstytucyjny, trzeci wymiar. i naprawdę niczego z tym zrobić nie może? nie może wytoczyć sprawy zgorzelskiemu, ba! NAWET SAMEMU MINISTROWI JAK TRZEBA? JAK OBYWATEL MA SZANOWAĆ PRAWO skoro widzi jak ono jest bezsilne?

  3. Cóż na to sądy? Na rozprawie w piątek zza zaciśniętych zębów sędziego z Sądu Okręgowego jednego z dużych wojewódzkich miast można było usłyszeć po sprawdzeniu przez niego akt w poszukiwaniu zwrotek od nieobecnych świadków – że nawet nie ma siły się wypowiedzieć o Ministerstwie Sprawiedliwości, które do takiej sytuacji dopuściło. Sądy nie są stronami umowy z PGP – ale ofiarami tej umowy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s