TK SK 55 13 wyrok

Trybunał Konstytucyjny pisemnie o przyczynach prohibicji,

sygn. akt: SK 55/13

Alkohol do natychmiastowej delegalizacji!

W dniu 4 listopada 2014 r. Trybunał Konstytucyjny w sprawie sygn. akt SK 55/13 uznał przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie, w jakim penalizują posiadanie i uprawę konopi innych niż włókniste – za zgodne z Konstytucją.

Pisaliśmy o tym tutaj:

https://palestrapolska.wordpress.com/2014/11/07/tk-mit-o-narkotyku-progowym/

Zauważył natomiast niezgodność zaskarżonych przepisów w zakresie dotyczącym pacjentów, szczególnie cierpiących na choroby zaliczane do śmiertelnych oraz pacjentów w stanach terminalnych i celem zmiany przepisów wobec tej kategorii obywateli zwrócić się ma z postanowieniem sygnalizacyjnym do Sejmu.

Na str. 37 uzasadnienia Trybunał wskazał:

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, ze względu na ochronę praw konstytucyjnych, polityka antynarkotykowa w Polsce również powinna zmierzać do zmiany priorytetów w polityce przeciwdziałania narkomanii.

Jej optymalizacyjnym celem mogłaby być depenalizacja określonych czynów związanych z posiadaniem marihuany.

Jednak w obecnym stanie prawnym i faktycznym, ingerencja w prawo do prywatności, związana z kryminalizacją posiadania (uprawy) konopi, uzasadniona jest racjonalną potrzebą ochrony zdrowia i porządku publicznego, tj. wartości wymienionych w art. 31 ust. 3 Konstytucji.”

marihuana najbardziej niebezpieczna rzecz

TK, powołując się  na „najnowsze”, czyli sprzed 10 lat paranaukowe rewelacje zauważył, że:

Prawo karne powinno służyć jako środek ostateczny (ultima ratio) realizacji określonych celów. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, zakwestionowana regulacja, zważywszy realne zagrożenie, jakie niesie ze sobą zjawisko narkomanii dla zdrowia i porządku publicznego, spełnia wymóg konieczności wynikający z art. 31 ust. 3 Konstytucji. „Narkomania w pierwszej kolejności uruchamia proces degradacji fizycznej i psychicznej. Oddziaływanie środka odurzającego na organizm ludzki zależne jest zarówno od jego właściwości chemicznych, jak i od cech psychicznych danej osoby (jej osobowości, stanu emocjonalnego, oczekiwań itd.). Każdy z narkotyków wywołuje inne przeżycia podczas przyjmowania, jak również inne skutki dla organizmu spowodowane długotrwałą, przewlekłą intoksykacją. Jednak można stwierdzić, że zarówno klasyczne narkotyki, jak i ich namiastki prowadzą do wyniszczenia biologicznego i zwyrodnienia psychicznego” (A. Muszyńska, Narkomani. Sprawcy czynów karalnych, Kraków 2004, Lex nr 42184 i powołana tam literatura).”

Ale zaraz asekurował się przed zarzutem, że powyższy cytat bardziej, niż do marihuany odnosi się do alkoholu, przywołując „wątek kulturowy”, zapominając przy okazji, że „społeczeństwo zachodnie” o wiele bardziej degraduje się wskutek powszechnego alkoholizmu niż używania marihuany, której jak najbardziej używa i to w ilości większej od spożycia alkoholu, czego najlepszym przykładem jest Holandia, kraj w o wiele lepszej sytuacji od Polski, ze społeczeństwem w nieporównywalnej lepszej kondycji tak pod względem liczby czynnych alkoholików, jak i zdrowotnym 🙂 :

W ocenie Trybunału, wskazywane w piśmiennictwie różnice pomiędzy alkoholem a „klasycznymi” narkotykami uzasadniają jednak odmienność ich traktowania.

Poza różnicami związanymi ze sposobem oddziaływania na organizm ludzki, niebezpieczeństwem uzależnienia i specyfiką leczenia, terapii i resocjalizacji wskazuje się na brak mechanizmów nieformalnej, kulturowej kontroli w odniesieniu do narkotyków. Narkotyki są substancjami kulturowo obcymi, co decyduje o ich destrukcyjnym wpływie na społeczeństwo zachodnie i o konieczności stworzenia, wobec braku jakichkolwiek mechanizmów ich nieformalnej kontroli, stosownych mechanizmów kontroli formalnej. Ten argument wprost uzasadnia interwencję poprzez ustawodawstwo prohibicyjnej i sankcje karne mające stanowić w tym wypadku substytut mechanizmów kontroli nieformalnej (zob. K. Krajewski, Sens i bezsens…, s. 60-63 i powołana tam literatura).”

W pisemnym uzasadnieniu TK na stronach od 52 do 53 wypunktował powody nieuwzględnienia skargi i (cytat) „wziął pod uwagę, że istnieją argumenty uzasadniające przyjęte rozwiązanie:


– potwierdzone badaniami negatywne skutki zażywania marihuany,


– nowe techniki produkcji wpływają na siłę działania zarówno haszyszu, jak i marihuany,


– marihuana jest najczęściej używanym narkotykiem na świecie, a w wielu wypadkach narkotykiem progowym, tzn. poprzedzającym inicjację innych substancji psychoaktywnych,


– używanie narkotyków „miękkich” (także marihuany) rodzi uzasadnione ryzyko sięgnięcia w nieodległej perspektywie czasu po środki silniejsze („narkotyki twarde”), co określa się mianem eskalacji używania narkotyków i substancji psychoaktywnych,


– posiadanie poprzedza konsumpcję lub dystrybucję narkotyków, toteż kryminalizacja posiadania „zniechęca” do zażywania narkotyków i ułatwia walkę z handlarzami narkotyków,


– z zażywaniem marihuany wiąże się ryzyko uzależnienia, a prawo nie może sprzyjać samozniszczeniu człowieka,


– jeżeli nawet mechanizm uzależnienia od marihuany nie jest do końca znany, to istnieją dowody na występowanie uzależnienia psychicznego,


alkohol i narkotyki różni głębokość uzależnienia i jego społecznych konsekwencji, toteż ich odmienne traktowanie jest uzasadnione.

Eksperymentalnie w powyższy cytat można podstawiać nikotynę i alkohol – wyjdzie piękne uzasadnienie prohibicji totalnej, z tym, że dla państwa niedochodowej.

Ostatni, podkreślony punkt dowodzi charakteru komunikacji „ludu” z TK zgodnego z przysłowiami „gadał dziad do obrazu”, „rzucać grochem o ścianę”, czy zgodnej z klasykiem Jackiem Kurskim: „ciemny lud wszystko kupi” itp.

W sprawie nie chodziło o „narkotyki” – tylko o jedną roślinę – konopię inną niż włóknista.

Zgodzić się należy więc z TK, precyzując cytat o wyraz, o który w sprawie chodziło w rzeczywistości że:

alkohol i MARIHUANĘ różni głębokość uzależnienia i jego społecznych konsekwencji, toteż ich odmienne traktowanie jest uzasadnione– a w związku z nieporównywalną statystyką osób wpadających w uzależnienie od alkoholu, głębokość uzależnienia alkoholowego i jego skutki społeczne, śmiertelność po alkoholu, istnienie łatwo przekraczalnej dawki śmiertelnej w przypadku nadużycia alkoholu – alkohol powinien zostać natychmiast zdelegalizowany.

Zgodnie ze stanowiskiem TK, jakie jasno z uzasadnienia orzeczenia wynika.

Cały wyrok z uzasem do pobrania:

SK_55_13

DSC_5473

DSC_5474

DSC_5475