szatnia w SR Wwa nie odpowiadahttp://prawoturystyczne.wordpress.com/2013/11/12/zdjecie-dnia-czyli-za-co-nie-odpowiada-szatnia-w-budynku-sadu-rejonowego-dla-warszawy-srodmiescia-w-warszawie/

Niby jest to kwestią oczywistą, że umieszczone w regulaminach szatń zastrzeżenie o jej nieodpowiedzialności jest klauzulą niedozwoloną (tzw. abuzywną), ale jak widać z powyższego screenu – oczywiste nie jest to nawet dla sądu.

Najsłynniejszą nieodpowiedzialną szatnią (choć wcale nie pierwszą pozostającą w zainteresowaniu UOKiK) była ostatnio szatnia Wrocławskiego Parku Wodnego, która postanowiła sobie zastrzec w regulaminie swą nieodpowiedzialność za rzeczy pozostawione w szatniach i szafkach.

Upragniona nieodpowiedzialność i zawarcie jej w formie klauzuli niedozwolonej w regulaminie kosztowała Wrocławski Park Wodny 17.000 zł – w tej bowiem wysokości karę orzekł UOKiK.

Decyzją nr RWR 4/2012 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura we Wrocławiu uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów działanie ww. przedsiębiorcy polegające na zamieszczeniu we wzorcu umownym „Regulamin części rekreacyjnej Wrocławskiego Parku Wodnego” i „Regulamin obiektu Wrocławskiego Parku Wodnego” postanowienia o treści:

Wrocławski Park Wodny S.A. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i szafkach”,

które jest postanowieniem umownym wpisanym na podstawie art. 47945 Kodeksu postępowania cywilnego do Rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, i stwierdził zaniechanie jej stosowania z dniem 27 stycznia 2012 r.

W uzasadnieniu decyzji wskazano, że wzorce umowne wykorzystywane przy zawieraniu umów z konsumentami mogą być poddane kontroli abstrakcyjnej. Kontroli abstrakcyjnej wzorca jako takiego (art. 47936 – 47945 k.p.c.) dokonuje się niezależnie od tego, czy postanowienia wzorca były, czy też nie były zastosowane przy konkretnej umowie.

Kontrola taka obejmuje klauzule pojedyncze lub zbiorowe (cały wzorzec lub jego fragment). Oceny postanowień w wypadku kontroli abstrakcyjnej dokonuje Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wyłącznie do kompetencji tego Sądu należy uznanie postanowień wzorców umownych za niedozwolone. Art. 47943 k.p.c. rozszerza prawomocność wyroku wydanego w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone na osoby trzecie. Skutek tzw. prawomocności rozszerzonej następuje od chwili wpisania wzorca umowy do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonego przez Prezesa Urzędu, o którym mowa w art. 47945 § 2 k.p.c.

Konsekwencją umieszczenia postanowienia umownego w w/w rejestrze jest to, że posłużenie się nim będzie miało skutek wprowadzenia do umowy elementu bezwzględnie przez prawo zakazanego. Wpis do rejestru niedozwolonych postanowień umownych oznacza, że od tego momentu stosowanie takiej klauzuli jest zakazane we wszystkich wzorcach umownych.

Stanowisko to zgodne jest z orzecznictwem Sądu Najwyższego, który w uchwale z dnia 13 lipca 2006 r. (sygn. akt III SZP 3/06) stwierdził, iż „(…) stosowanie postanowień wzorców umów o treści tożsamej z treścią postanowień uznanych za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 47945 § 2 k.p.c., może być uznane w stosunku do innego przedsiębiorcy za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów (…)”. W uzasadnieniu do powyższej uchwały Sąd uznał m.in., że „(…) praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów art. 23a u.ok.ik. [obecnie art. 24] obejmuje również przypadki wprowadzania jedynie zmian kosmetycznych polegających na przestawieniu wyrazów lub zastąpieniu jednych wyrazów innymi, jeżeli tylko wykładnia postanowienia pozwoli stwierdzić, że jego treść mieści się w hipotezie zakazanej klauzuli.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 16 grudnia 1977r. (IIICZP94/77, OSNCP 1978, poz. 134): z chwilą oddania kurtki w szatni dyskoteki, restauracji, basenu dochodzi do zawarcia umowy przechowania pomiędzy konsumentem, a podmiotem prowadzącym lokal. Przedmiotem umowy przechowania jest, zgodnie z przepisem art. 835 kc, zobowiązanie się przechowawcy do zachowania w stanie niepogorszonym rzeczy ruchomej oddanej mu na przechowanie. Od tej odpowiedzialności nie zwalnia ogłoszenie, że zakład nie ponosi odpowiedzialności za pozostawioną odzież.

Nie jest zatem konieczna dokładna, literalna identyczność klauzuli wpisanej do rejestru i klauzuli z nią porównywanej i stąd niedozwolone będą także takie postanowienia umów, które mieszczą się w hipotezie klauzuli wpisanej do rejestru, której treść zostanie ustalona w oparciu o dokonaną jej wykładnię.

Stosowanie klauzuli o zbliżonej treści do klauzuli wpisanej do rejestru godzi przecież tak samo w interesy konsumentów, jak stosowanie klauzuli identycznej, co wpisana do rejestru (…). Przyjęta powyżej rozszerzająca wykładnia art. 23a ustawy o ochronie (…) znajduje również uzasadnienie w dyrektywach 93/13 oraz 98/27 a także orzecznictwie ETS dotyczącym zasady efektywności (…)”.

SOKiK w wyroku z dnia 26 czerwca 2009 r. (sygn. akt XVII Amc 605/09) uznał za niedozwolone postanowienie o treści: „Klub Remplus nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy członków klubu przechowywane w szafkach lub pozostawione w innym miejscu na terenie klubu.”, które zostało wpisane do Rejestru pod poz. 1785.

Stąd też wszelkie analogiczne postanowienia zawarte w regulaminach, a sprowadzające się do zastrzeżenia nieodpowiedzialności przedsiębiorcy za rzeczy, które przyjął do przechowania – są bezskuteczne i sprzeczne z w/w przepisami bezwzględnie zakazującymi ich używania.

szatnia stylowy kl abuzywnehttp://www.stylowy.net/page/48.html

Odnośnie zapisów w regulaminach o nie ponoszących odpowiedzialności szatniach bądź sporu w razie zaginięcia czy zniszczenia rzeczy oddanych w szatni na przechowanie, albo żądania uiszczenia opłaty za rozpatrzenie reklamacji – należy pamiętać:

  • Wywieszenie ogłoszenia o takiej treści jest niezgodne z prawem, ponadto nie zwalnia przedsiębiorcy z odpowiedzialności za pozostawioną odzież. Zgodnie z prawem z chwilą oddania do szatni ubrań dochodzi do zawarcia umowy przechowania i podmiot prowadzący szatnie zobowiązuje się do zachowania w stanie nienaruszonym rzeczy oddanej na przechowanie,

  • Bezprawne jest pobieranie opłaty za rozpatrzenie reklamacji, nawet gdy okazała się nieuzasadniona. Nakładanie na konsumenta obciążeń finansowych w związku z dochodzeniem swoich praw może bowiem zniechęcać konsumentów do ich egzekwowania,

  • Klient ma prawo domagać się zwrotu uiszczonej za szatnię opłaty w każdej sytuacji, kiedy do niewykonania usługi (zwrotu oddanych na przechowanie rzeczy w stanie nienaruszonym) doszło z winy przedsiębiorcy,

  • Przedsiębiorca nie może zastosować w regulaminach zapisów identycznych lub tożsamych z wpisami w rejestrze klauzul niedozwolonych,

  • To przedsiębiorcę obciąża obowiązek bieżącej analizy rejestru klauzul niedozwolonych, bowiem nie można skutecznie zasłaniać się nieznajomością wpisów klauzul uznanych za abuzywne,

  • Konsumenta niedozwolone postanowienia nie wiążą z mocy prawa, o ile nie zostały z nim przez przedsiębiorcę indywidualnie uzgodnione – przy czym ciężar udowodnienia tego uzgodnienia leży po stronie przedsiębiorcy,

  • Klauzula abuzywna powoduje bezskuteczność zawarcia w regulaminie wyłączenia odpowiedzialność przedsiębiorcy niezależnie od zastrzeżenia przez niego zakresu swojej nieodpowiedzialności do „wartościowych” czy „bezwartościowych” przedmiotów kategoryzowanych rzecz jasna w/g widzimisię przedsiębiorcy. Poza tym klauzula wyłączająca odpowiedzialność za „wartościowe” rzeczy pozostawione w szatni ma charakter abuzywny także dlatego, że przyznaje prawo do interpretowania umowy – przedsiębiorcy, czyli to on w/g własnych kryteriów określa co w/g niego wartościowe jest , a co nie jest.

DSC_8919

Rejestr klauzul niedozwolonych:

http://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php

Inne ciekawe linki dotyczące zagadnienia klauzul niedozwolonych:

http://www.tvn24.pl/ukradli-jej-auto-bo-zostawila-w-plaszczu-kluczyki-sad-najwyzszy-mozliwe-odszkodowanie,386603,s.html

http://ipkancelaria.pl/2013/09/udostepnianie-plikow-w-internecie-z-serii-youre-wrong/

http://ipkancelaria.pl/2013/09/klauzule-niedozwolone-w-regulaminach-serwisow-internetowych/

 

http://www.rp.pl/artykul/777824.html

 

http://www.wykop.pl/ramka/1632108/rewolucyjny-wyrok-sadu-szatnie-odpowiadaja-za-przechowywane-rzeczy/

http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,14518991,_Za_rzeczy_pozostawione_w_szatni_szatniarz_nie_odpowiada_.html

 

http://www.sfora.pl/UOKiK-Szatniarze-jednak-odpowiadaja-za-zostawione-im-rzeczy-a41769

http://pierwszymilion.forbes.pl/sad-pomaga-przedsiebiorcom-ws-klauzul-abuzywnych,artykuly,167937,1,1.html

Reklama