grafitti dzieci na konikach mem

Kontakty z małoletnim dzieckiem.

Temat trudny i zawsze przykry – bo kiedy już dochodzi do konieczności regulowania spotkań rodzica z dzieckiem to oznacza, że co najmniej jednej rodzic nie potrafi zdystansować się od własnych emocji, niechęci bądź nienawiści do „eks” przesłaniającej mu obiektywny obraz matki/ojca dziecka i nie działa dla dobra potomka, tylko dla własnych celów i satysfakcji.

Bywa i tak, że postrzeganie drugiego rodzica jest do tego stopnia zdeformowane emocjami, że rodzic, przy którym dziecko ma ustalone miejsce zamieszkania – uniemożliwia lub utrudnia kontakty w przekonaniu, iż robi to dla dobra syna, bądź córki.

Nie jest jednak rolą adwokata wchodzenie w rolę i kompetencje psychologa, czy psychiatry – choć klienci tak nas czasami traktują. Możemy jedynie wskazać klientowi na celowość konsultacji z psychologiem specjalizującym się w terapii rodzin.

Do naszych zadań należy spowodowanie realizacji jednego z dóbr osobistych dziecka – prawa do kontaktu z obojgiem rodziców (o ile wobec jednego z nich nie orzeczono zakazu osobistej styczności a sytuacja jaka legła u podstaw zakazu nie uległa zmianie).

Należy pamiętać o zasadniczej kwestii.

Kontakty mają służyć dziecku i jego dobru.

W związku z tym potrzeby obojga rodziców – znajdują się na drugim planie.

Poniżej – przepisy i wzór żądania wniosku o uregulowanie / zmianę orzeczenia w przedmiocie uregulowania sposobu kontaktowania się rodzica z małoletnim dzieckiem.

Precyzja żądania jest niezwykle istotna – ogólnikowe określenie dat kontaktów (np. „przez tydzień w lipcu”, „w jeden ze świątecznych dni”, „a ponadto w jeden dodatkowy dzień w tygodniu”, „w czwartek”) w razie konfliktu stron – uniemożliwią realizację kontaktów, a potem ich egzekucję.

Muszą być określone konkretne dni i godziny, miejsce kontaktu, sposoby i miejsca odebrania dziecka oraz odprowadzenia po zakończonym kontakcie, a także obowiązki stron.

Przykład żądania – jak sama nazwa wskazuje jest – jedynie przykładem w celu dokonania modyfikacji adekwatnych do konkretnej sprawy, sytuacji, miejsc zamieszkania rodziców i przede wszystkim – wieku dziecka (np. dziecko w wieku niemowlęcym karmione piersią nie wyjedzie z ojcem na 2 tygodnie na wczasy ani nie spędzi z nim czasu dłuższego od przerwy w karmieniu) i jego stanu zdrowia oraz nastawienia i uczuć do wnioskującego o kontakty rodzica i przyczyn tego nastawienia oraz demonstrowanych przez dziecko emocji – nader często niestety leżących po stronie rodzica z którym dziecko mieszka.

EDIT: warto przeczytać ważny wyrok S.A. w Gdańsku stanowiący wyłom w dotychczasowych stanowiskach sądów – wskutek zasądzenia zadośćuczynienia na rzecz rodzica, którego dobra osobiste zostały naruszone przez drugiego rodzica, utrudniającego kontakty z dziećmi: https://palestrapolska.wordpress.com/2015/11/08/zadoscuczynienie-za-utrudnianie-kontaktow-z-dziecmi-i-aca-20215/

*********************************

Przykład żądania wniosku o uregulowanie sposobu kontaktowania się/zmianę orzeczenia w tym przedmiocie* rodzica z małoletnim dzieckiem

Wnoszę o:

1. orzeczenie o sposobie kontaktowania się/zmianę orzeczenia Sądu …. z dnia …….. sygn. akt …….. w przedmiocie ustalenia sposobu kontaktowania się* wnioskodawcy ……………………. z małoletnim dzieckiem ………………………………… w ten sposób, że wnioskodawca będzie miał prawo widywać się z dzieckiem pod nieobecność osób trzecich:

  1. codziennie/w każdy wtorek i czwartek* w godzinach od 17 do 19 w miejscu/poza miejscem* zamieszkania małoletniego/j oraz co dwa tygodnie w sobotę i niedzielę od 14 do 18 począwszy od pierwszej soboty od daty uprawomocnienia się orzeczenia z prawem zabierania dziecka poza miejsce zamieszkania, przy czym wnioskodawca będzie odbierać dziecko z miejsca zamieszkania uczestniczki postępowania i przyprowadzać do tego mieszkania, zaś uczestnik/czka …………….. ma obowiązek nie przeszkadzać czynności wnioskodawcy i przygotować dziecko do kontaktu oraz wydać je wnioskodawcy/czyni,

  2. co dwa tygodnie od piątku od godz. 17, do niedzieli do godziny 1930 począwszy od pierwszej soboty od daty uprawomocnienia się orzeczenia w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, przy czym wnioskodawca będzie odbierać dziecko z miejsca zamieszkania uczestnika/czki postępowania w piątek o godzinie 17 i przyprowadzać do tego mieszkania w niedzielę o godzinie 1930, zaś uczestnik/czka …………. ma obowiązek nie przeszkadzać czynności wnioskodawcy i przygotować dziecko do kontaktu oraz wydać je wnioskodawcy/czyni,

  3. przez jeden miesiąc*/2 tygodnie od 1 lipca od godz. 9 do 15 lipca do godz. 20* lub/oraz 2 tygodnie sierpnia od 15 sierpnia godz. 9 do 15 lipca do godz. 20* wakacji szkolnych poza miejscem zamieszkania dziecka, w ramach zorganizowanego wypoczynku letniego i przygotować dziecko do kontaktu oraz wydać je wnioskodawcy/czyni,

  4. w latach nieparzystych: w Święta Bożego Narodzenia w dniach od 24 grudnia od godziny 17 do 25 grudnia do godziny 19 oraz w Święta Wielkanocne od Niedzieli Wielkanocnej od godz. 16 do Poniedziałku Wielkanocnego do godz. 19, zaś w latach parzystych w Święta Bożego Narodzenia w dniach od 26 grudnia od godziny 10 do 1 stycznia do godziny 18 oraz w Święta Wielkanocne od Wielkiego Piątku od godz. 16 do Wielkiej Soboty do godz. 19 poza miejscem zamieszkania dziecka przy czym wnioskodawca będzie odbierać dziecko z miejsca zamieszkania uczestnika/czki postępowania i przyprowadzać do tego mieszkania, zaś uczestnik/czka ma obowiązek nie przeszkadzać czynności wnioskodawcy i przygotować dziecko do kontaktu oraz wydać je wnioskodawcy/czyni,

  5. w razie braku możliwości realizacji kontaktu z przyczyn nadzwyczajnych o orzeczenie, że niezrealizowany kontakt odbędzie się w najbliższy możliwy dzień lub dni ustawowo wolne od pracy w rozmiarze w jakim się nie odbyły.

***

(w razie problemów z realizacją kontaktów w przeszłości i możliwościami udowodnienia ich np. orzeczeniami o egzekucji kontaktów)

 1. na podstawie art. art. 59819 k.p.c. wnoszę o zagrożenie uczestnikowi/uczestniczce ukaraniem kwotą 500 zł za każdy niezrealizowany, z leżących po jego/j* stronie zawinionych przyczyn, kontakt dziecka z wnioskodawcą/czynią.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Oddział 3. Kontakty z dzieckiem

Art. 113. Kontakty rodziców z dzieckiem

§ 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

§ 2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Art. 1131. Zasady określania kontaktów rodziców z dzieckiem

§ 1. Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

§ 2. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli dziecko nie przebywa u żadnego z rodziców, a pieczę nad nim sprawuje opiekun lub gdy zostało umieszczone w pieczy zastępczej.

Art. 1132. Ograniczenie utrzymywania kontaktów rodziców z dzieckiem

§ 1. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem.

§ 2. Sąd opiekuńczy może w szczególności:

1) zakazać spotykania się z dzieckiem,

2) zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,

3) zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,

4) ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość,

5) zakazać porozumiewania się na odległość.

Art. 1133. Przesłanki zakazu utrzymywania kontaktów rodziców z dzieckiem

Jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania.

Art. 1134. Sądowe zobowiązanie rodziców do określonego postępowania

Sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może zobowiązać rodziców do określonego postępowania, w szczególności skierować ich do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń.

Art. 1135. Zmiana rozstrzygnięcia sądu w sprawie kontaktów rodziców z dzieckiem

Sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

Art. 1136. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do kontaktów dziecka z krewnymi

Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio do kontaktów rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.

Kodeks postępowania cywilnego

Art. 59815 k.p.c.

Zagrożenie nakazaniem zapłaty w razie niewłaściwego wykonywania opieki

§ 1. Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

§ 2. Jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, stosując odpowiednio przepis § 1.

§ 3. Na postanowienia sądu, o których mowa w § 1 i 2, przysługuje zażalenie.